Fördelar med notering

Det finns många fördelar för ett bolag att vara noterat. Det vanligaste är att det blir lättare att hitta extern finansiering för att fortsätta utveckla verksamheten, men det finns även många andra positiva fördelar som gör bolaget mer synligt och hjälper tillväxten. Genom att genomgå noteringsprocessen samt följa informationskraven får bolaget ökad trovärdighet och blir mer transparent. Med lång erfarenhet har vi samlat mycket kunskap: vi vet vilka frågor som uppkommer för noterade bolag och vilken information som ska lämnas till marknaden. Våra regelverksexperter kan alltid svara på vad som gäller och vi arbetar ständigt med att hjälpa våra noterade bolag förstå om det sker förändringar i regelverken.

Läs mer om hur vi vägleder våra bolag i regelverksfrågor.

Kapitalanskaffning

Publika bolag kan vända sig till investerare för att inhämta kapital. I ett noterat bolag kan investerare handla i aktien dagligen, och på ett enklare sätt än i onoterade bolag. Investerarna får även ett löfte om att löpande få tillgång till information om alla omständigheter som kan påverka värderingen av bolaget. Genom att aktien handlas på en marknadsplats får bolaget alltså ett tydligt marknadsvärde och investerarna får löpande information om hur det går för bolaget. 

Kapitalanskaffningen sker genom att bolaget erbjuder aktieägare och allmänheten möjlighet att köpa, oftast nyemitterade, aktier i bolaget. Dessutom kan det noterade bolaget även senare genomföra nya emissioner för att ta in mer kapital eller använda nyutgivna aktier som betalning vid förvärv.

Inte sällan hörs uppfattningen att endast stora bolag kan noteras och att mindre tillväxtbolag hänvisas till så kallade affärsänglar eller riskkapitalföretag för att inhämta kapital. Nackdelen med dessa finansieringsformer är bland annat att bolagets ägarkontroll begränsas. Dessutom ser verkligheten annorlunda ut. På AktieTorget ger vi både små och stora bolag med tydliga planer på tillväxt tillgång till kapitalmarknaden.

Synlighet och kvalitetsstämpel

Ett noterat bolag på AktieTorget offentliggör finansiell information varje kvartal i form av del-, halv- eller helårsrapporter. Bolagen lämnar dessutom löpande information om alla händelser som kan påverka bolagets värdering samt en hel del annan information som är värdefull för aktieägarna. Nyheterna läses av aktieägare och andra intressenter och får ofta ytterligare spridning genom nyhetsbyråer och media. En notering medför därför att bolaget får ökad synlighet och exponering – något som även gynnar bolagets affär, marknadsföring och varumärke. Noteringen innebär även att bolaget får en kvalitetsstämpel och ökad trovärdighet vilket är värdefullt i bolagets affärskontakter med exempelvis leverantörer, kunder, banker och investerare.

Läs mer om hur vi får våra bolag att synas.

Handel med bolagets aktie

Genom noteringen kommer bolagets aktie att kunna handlas. Befintliga aktieägare och nya investerare kan smidigt handla via internet genom de vanliga svenska bankerna och fondkommissionärerna. Handeln bevakas av AktieTorgets marknadsövervakning för att säkerställa att de som handlar följer reglerna och att de noterade bolagen följer informationskraven. På så sätt ser vi till att det sker en tryggare handel på marknadsplatsen.

Förtroende, ordning och reda

En notering innebär att ett bolag får ett ökat antal aktieägare och ökad exponering. Bolagets aktier handlas dagligen och aktiekursen sätter ett marknadsvärde på bolaget. Detta innebär att bolaget i högre grad än ett privat bolag är beroende av att ha aktieägarnas och marknadens förtroende. Vidare åtar sig bolaget följa ett omfattande regelverk, som syftar till att upprätthålla detta förtroende och skydda investerarna. Kravet på att bolaget ska följa regelverket – och även i övrigt agera på ett förtroendeskapande vis – medför att ett noterat bolag behöver skapa en väl fungerande och effektiv organisation och goda interna rutiner.

Läs mer om vårt regelverksarbete.