Noteringskrav

Med det särskilda förtroende som ett noterat bolag har fått följer ett ökat ansvar. I syfte att säkerställa förtroendet måste ett noterat bolag följa ett omfattande regelverk. AktieTorgets noteringskrav omfattar bland annat följande:

Sundhetskrav

Bolaget ska uppfylla värdepappersmarknadens krav på sundhet. Detta innebär bland annat att en notering inte riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden eller AktieTorget.

Aktiemarknadens informationskrav

Bolaget ska ha förmåga att uppfylla aktiemarknadens informationskrav. Bolaget ska bland annat ha kapacitet att rapportera om sin finansiella ställning vid fyra tillfällen per år samt att informera marknaden om samtliga omständigheter som kan utgöra kurspåverkande information, dvs händelser eller förhållanden som kan påverka värderingen och den huvudsakliga bilden av bolaget.

Publikt bolag med ett eget kapital om 5 mkr

Bolaget ska enligt sin bolagsordning vara publikt, vilket bland annat innebär att bolaget måste ha ett aktiekapital om minst 500 000 kr. Bolaget ska ha ett eget kapital om minst 5 mkr.

Ägarspridning och fungerande handel

Det ska finnas förutsättningar för en sund och effektiv handel i bolagets värdepapper. Bolaget ska såsom huvudregel ha minst 300 aktieägare med ett innehav värt minst 10 procent av ett prisbasbelopp vardera. Minst 10 procent av aktierna ska innehas av aktieägare som äger mindre än 10 procent av bolagets kapital och röstvärde. Spridningen kan uppnås genom en nyemission i samband med noteringen.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse ska bestå av minst fyra ledamöter, varav minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare. I denna bedömning utgår vi från de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Beträffande en ledamots ägande i bolaget tillämpar vi dock härutöver principen att en oberoende ledamot, såsom utgångspunkt, inte bör äga aktier i bolaget till ett värde överstigande 150 000 kr.

Noteringsmemorandum

Bolaget ska upprätta ett noteringsmemorandum enligt AktieTorgets riktlinjer. Kraven motsvarar i huvudsak de krav som gäller för de prospekt som (i förekommande fall) enligt lag ska godkännas av Finansinspektionen. Stor tonvikt liggs vid att bolagets verksamhet, risker och värdering beskrivs på ett korrekt och balanserat sätt.