Noteringsprocessen

För att noteras på AktieTorget krävs att bolaget genomgår en granskningsprocess.

Syftet med processen är att bedöma om bolaget uppfyller noteringskraven och om det lämnas relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om bolaget i noteringsmemorandumet. Informationen ska vara så klarläggande och omfattande att en investerare kan använda memorandumet som utgångspunkt för ett investeringsbeslut.

Granskningen är intensiv och kräver en hel del arbete och resurser av bolaget. Det brukar dock upplevas vara väl investerad tid och till stor nytta för bolaget att bli genomlyst och granskat samt att få ett kvitto på att det är ordning och reda i bolaget och att det är "börsfähigt". Granskningen ger även investerarna trygghet då AktieTorget har gått igenom all relevant information om bolaget.

Granskningsarbetet resulterar i en rapport som tillsammans med bolagets noteringsmemorandum eller prospekt utgör beslutsunderlag för AktieTorgets noteringskommitté, som bedömer om bolaget kan noteras.

Granskningens innehåll

I korthet består granskningen av följande steg:

Granskning av bolaget

Vi granskar bolaget med särskilt fokus på bolagets affärsmodell, organisation/kompetens, ägarbild, samt finansiella och kommersiella situation och värdering. Bolaget ska bedömas ha förmåga att följa aktiemarknadens informationskrav och ska även i övrigt bedriva en seriös, professionell och sund verksamhet. Beträffande affärsmodellen är det i första hand marknadens sak att bedöma om modellen är bärkraftig och kommersiellt gångbar. Affärsmodellen måste dock, liksom värderingen av bolaget, enligt AktieTorgets bedömning, framstå som rimlig. Verksamheten får inte endast finnas på ritbordet. Beroende på om bolaget är i utvecklingsfas eller har en färdig produkt på marknaden ställs olika krav på bolagets status. Utgångspunkten är dock att bolaget ska kunna presentera två reviderade årsredovisningar.

Persongranskning

Vi gör en persongranskningen avseende följande personer:

 • Styrelseledamöter, inklusive eventuella suppleanter.
 • Ledning: Vd, eventuell vice vd, ekonomichef samt eventuella övriga ledande befattningshavare som är väsentliga för verksamheten. Även vd i eventuella dotterbolag innefattas i granskningen.
 • Större ägare: direkta och indirekta ägare med ett innehav som överstiger 10 procent av röster eller kapital i bolaget.

Vid behov kan granskningen även omfatta andra personer än dessa.

Granskningen omfattar följande förhållanden:

 • genomgång av personernas aktuella och tidigare bolagsengagemang: personens näringslivserfarenhet och eventuella inblandning i konkurser granskas, för att uppmärksamma eventuella oegentligheter eller missförhållanden,
 • vandel: inhämtning av uppgifter om personens vandel, bland annat genom utdrag ur belastningsregistret, i syfte att lyfta fram eventuella tecken på olämplighet,
 • lämplighet och intressekonflikter: bedömning av personens kompetens och lämplighet för uppgiften samt analys av personens eventuella kopplingar och intressekonflikter i förhållande till bolaget och dess ägare och ledning,
 • kreditupplysning: kreditupplysning tas för att fastställa personens huvudsyssla och ekonomiska situation liksom dennes eventuella beroendeförhållande till bolaget,
 • kontroll av näringsförbud och personlig konkurs: kontroll om personen är eller har varit föremål för näringsförbud och personlig konkurs, i syfte att uppmärksamma personens eventuella tidigare oegentligheter eller misstag i näringslivet,
 • kontroll mot EU:s sanktionslista: kontroll av att personen inte finns med i EU:s sanktionslista (en förteckning över personer som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller för samröre med terrorister mm), samt
 • mediegranskning: granskning av information om personen på internet och i andra media, för att uppmärksamma eventuella tecken på att personen framstår som olämplig för sin roll i bolaget.

Granskning av prospekt eller noteringsmemorandum

Vi bedömer om bolagets prospekt eller noteringsmemorandum uppfyller AktieTorgets krav enligt pricklistan för noteringsmemorandum. Kraven motsvarar i princip de krav som ställs på prospekt men skiljer sig på så sätt att mer fokus läggs på sakinnehållet. (Finansinspektionens granskning är till stor del en formaliagranskning). Vi lägger särskilt stor vikt vid beskrivningarna av bolagets affärsmodell, kommersiella och finansiella status och värdering. Exempel på andra viktiga områden är sådana som berör likabehandling mellan aktieägarna, såsom tilldelningsprinciper vid spridningsemissioner och, i förekommande fall, s k närståendetransaktioner.

Noteringsprocessen sker normalt i följande steg:

 1. Introduktion
  Vid de inledande kontakterna lämnar bolaget grundläggande information om sin verksamhet, affärsmodell, kommersiella och finansiella situation samt värdering. Syftet är att i ett tidigt stadium upptäcka eventuella brister eller viktiga frågeställningar som måste åtgärdas innan bolaget kan bli noterat. Om bolaget inte bedöms kunna uppfylla noteringskraven informeras bolaget om detta. Vid detta möte diskuteras ofta tidsplan och specifika noteringskrav, exempelvis att större ägare ska ingå sk lockup-avtal.
 2. Internt avstämningsmöte
  AktieTorget håller ett internt avstämningsmöte på vilket vi diskuterar bolagets affärsmodell, organisation, kommersiella och finansiella status samt värdering, för att initialt bedöma om bolaget är, eller bör kunna bli, ”börsfähigt”. Om bolaget ska genomföra en nyemission i samband med noteringen bedömer vi också om teckningskursen är rimlig, dvs om emissionen utgår från en rimlig värdering av bolaget. Bolaget får efter mötet en återkoppling med våra synpunkter. Om AktieTorget bedömer att det finns förutsättningar för att inleda en granskningsprocess skickas en blankett för noteringsansökan till bolaget. Ansökningsavgiften är 100 000 kr. 50 000 kr debiteras vid erhållen ansökan. Om AktieTorget, efter genomförd granskning, godkänner bolagets ansökan debiteras ytterligare 50 000 kr.
 3. Upprättande av granskningsrapport och noteringsmemorandum/prospekt
  AktieTorget slutför genomgången av bolaget (se ovan under rubriken Granskningens innehåll) och upprättar en rapport över granskningen. Bolaget upprättar ett noteringsmemorandum eller prospekt som gås igenom av AktieTorget.
 4. Möte med noteringskommittén
  AktieTorgets noteringskommitté går igenom granskningsrapporten och noteringsmemorandumet/prospektet och tar ställning till om bolaget kan noteras. Noteringskommittén består olika anställda vid AktieTorget, däribland AktieTorgets noteringsansvarige och verksamhetsansvarige. Vid behov adjungeras externa ledamöter med särskilt expertis.
 5. Start av handeln
  Om noteringskommittén har fattat ett positivt beslut kan handeln inledas med några dagars varsel. Ofta genomför dock bolaget en emission i samband med notering, för att sprida ägandet. I dessa fall måste emissionen vara avslutad innan handeln kan inledas. Det händer också att bolaget får ”bakläxa” och att några omständigheter måste åtgärdas innan handeln kan inledas.