Rapporter Publicerat: 2016-02-19 08:59:00

Envirologic AB: Bokslutskommuniké 2015

Väsentliga händelser under perioden:

 • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 12 493 kSEK (9 729 kSEK)
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 4 157 kSEK (3 407 kSEK)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 238 kSEK (–1 876 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgår till 224 kSEK (-406 kSEK)
 • Eget kapital 31 december 2015 uppgick till 4 690 kSEK, varav Aktiekapital 657 kSEK
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit, 31 december 2015, 2 717 kSEK
 • Ny styrelse vald
 • Riktad nyemission genomförd som tillfört bolaget 1 MSEK efter emissionskostnader.
 • Patent- och mönsterskyddsansökningar inlämnade
 • Ordrar från Japan till ett värde av 4,4 MSEK
 • Avsiktsförklaring med Nakajima Seisakusho

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:     

Ett mycket turbulent år för företaget har avslutats. Starten vi hade utan beslutsmässig styrelse och handelsstopp på aktien var naturligtvis inget någon av oss önskade men vi var övertygade då, och vi tycker det har visat sig, att det var helt nödvändigt för företagets överlevnad att göra de förändringar i styrelsen vi beslutat om. I tider då intäkter inte kommer in i önskad omfattning måste kostnaderna sänkas, svårare än så är det inte.

Rysslands importstopp består vilket innebär pressade priser i Västeuropa för våra kunder grisproducenterna. Trots det börjar man tro sig se ljuset i slutet av tunneln. Foderpriser och räntor är låga samtidigt som en hel del producenter konkurrerats ut av låga avräkningspriser, vilket gör att det finns förutsättningar att höja priserna igen. Jag tror att vi under året kommer att se optimism igen i länder med spetskompetens som Danmark och Nederländerna.

Sverige och Norge är marknader som fortsätter andas optimism. Eftersom exporten av kött härifrån är endast marginell, så påverkas vi endast av ökat importtryck, vilket ganska effektivt har hämmats av debatten om MRSA och kuperade svansar i dansk produktion.

De tekniska problem vi haft med styrsystemet på EVO Cleaner har lösts av vår leverantör och programmeringen är i full gång igen. Det är fortfarande en del jobb kvar innan vi kan köra de första skarpa testerna men jag räknar med att det kan ske inom två månader. Funktions och designmässigt kan vi då erbjuda ett stort steg framåt för, framför allt, kunder som redan använder robot och vill byta upp sig.

Vi hade ett mycket trevligt besök från Japan i slutet av november vilket resulterade i att vi undertecknade en avsiktsförklaring med Nakajima Seisakusho. Vi ville på det sättet klargöra för varandra hur samarbetet bör utvecklas innan det formaliseras i ett bindande avtal. De har förklarat sig villiga att investera ekonomiskt i Envirologic, något vi är positiva till. Storleken på den investeringen eller hur den ska göras är dock inte beslutad och när det kommer att göras är inte känt. Närmare i tid är signering av avtal som knyter oss närmare varandra när det gäller försäljningen men inte minsta teknikutveckling. Den kapacitet vi har tillsammans gör oss till ett mycket starkt team inom området automatisk högtryckstvättning och det finns flera riktigt bra idéer vi vill förverkliga.

Jag ser fram mot ett spännande år med en Europeisk marknad i återhämtning. Vet att det kommer att bli mycket resande, har en hel del planerat under vintern och våren. I sommar har vi två mässor i Sverige bokade, sedan kommer Elmia Lantbruk i oktober innan vi ställer ut i både Hannover och Herning i november. Hoppas också mycket på att vi ska komma vidare med något av våra utvecklingsprojekt där värmeväxlartvättaren som körs hos Vattenfall kommit längst. Den är utvärderad tekniskt och vi ska under första halvåret besluta om affärsutvecklingen.

Jan Sandberg
VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Ramsta Innovation AB, huvudägare i Envirologic AB, lämnade en begäran till styrelsen att kalla till extra bolagsstämma. Syftet var att entlediga styrelsen och välja en ny.

Tre av styrelsens ledamöter avgick på egen begäran, däribland styrelsens ordförande. Detta ledde till att styrelsen inte längre var beslutsför och det var en av orsakerna till att aktien handelsstoppades på Aktietorget.

Med hjälp från Bolagsverket kallades till extra bolagsstämma, som hölls 2015-03-20, då ny styrelse valdes.

Handeln med Bolagets aktie återupptogs 2015-03-25.

Bolaget påbörjade ett besparingsprogram för att kunna möta den avvaktande marknaden. Besparingarna innebär bland annat att bolaget ställer om till en bättre anpassad säljorganisation som är provisionsbaserad. I samband med detta har man beslutat att inte förlänga anställningen för en av säljarna som började under hösten 2014. Envirologic lägger också planerna på att omstrukturera bolaget, i två bolag, på is. Man utvecklar nya metoder för att snabbare och enklare få ut den nya modellen på marknaden.

Bolaget har haft ett tufft år, men med de vidtagna åtgärderna har en mycket stark delaktighet skapats bland de anställda, styrelse och ägare.

Bolagets utveckling och intjäningsförmåga har varit beroende av marknadsutvecklingen och att det besparingsprogram som inleddes 2015 följts så att budgeterade intäkter och kostnader hållits.

Bolaget höll extra bolagsstämma 2015-03-20 då ny styrelse valdes.

På ordinarie stämma i juni valdes Kenneth Alness till ny styrelseledamot och Bjarne Graff till suppleant. Anders Lif, Christer Pamrin och Jan Sandberg omvaldes.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

116 000 A-aktier har omvandlats till B-aktier.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 400 000 B-aktier med en kurs om 2:60 kr/aktie. Bolaget tillfördes därmed 1 040 000 kr, före emissionskostnader om cirka 40 000 kr. Emissionen innebär en utspädning om 8 % av kapitalet och 4,7 % av rösterna.

Bolaget har lämnat in patentansökan avseende en ny produkt som tvättar stora värmeväxlare. Bolaget har även ansökt om mönsterskydd på utrustning för invändig tvätt av fodernedsläppsrör.

Bolaget har fått två ordrar under 2015 från japan till ett värde av ca 4,4 milj. SEK varav den ena levererades i slutet av september och den andra i mitten av december. Förutom det levererades 5 robotar i februari till ett värde av 1,5 milj. SEK

Bolaget har tecknat avsiktsförklaring med Nakajima Seisakusho Co, Ltd angående ett utökat ingående samarbete som ska leda till ökad försäljning genom ny teknikutveckling.

Om Envirologic

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga miljöer. Bolaget levererar tekniska lösningar som hjälper våra kunder att skapa rena och hygieniska miljöer på ett konkurrenskraftigt sätt och utan att äventyra sina anställdas hälsa.

Envirologic är världsledande inom automatiserad högtryckstvättning med robot.

Bolaget har levererat över 600 robotar till kunder i Europa, Nordamerika och Japan. Robotar har sålts och installerats i ett 20- tal länder. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på c:a 210 MSEK. De viktigaste målgrupperna är djurstallar, mälterier samt bilindustri.

Per den 2015-12-31 hade Envirologic AB totalt 401 aktieägare.

Ramsta Innovation AB har både A- och B-aktier.

Övriga ägare har endast B-aktier.

Ramsta Innovation AB är den störste ägaren och ägs av grundarna Jan Sandberg, Anders Lif och Bjarne Graff samt av Företagssupport Christer Pamrin AB.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista december 2015 hade bolaget 5 016 100 aktier fördelat på 401 ägare.

Finansiell utveckling

Försäljningen, som tidigare under året begränsats av de oroligheter som rådde i bolagsledningen under början av året, har nu tagit fart under tredje och fjärde kvartalet. Räkenskapsårets intäkter är nu, bl.a. tack vare några större ordrar från Japan, c:a 2,8 milj. SEK över föregående års försäljning. Vi kan även se effekter av årets besparingsprogram när det kommer till övriga externa kostnader och personalkostnader. Sammantaget gör detta att bolaget visar ett positivt resultat på 238 tkr jämfört med föregående års förlust på 1,9 Mkr.

Bolagets likviditet har förstärkts med ett lån på 400 kSEK från ALMI som beviljades i slutet av juni 2015 samt med 1 Milj SEK genom en riktad emission under juli. Bolagets likviditet per sista december ger nu utrymme för att slutföra utvecklingen av nästa generations tvättrobot.