Rapporter Publicerat: 2017-02-17 09:32:00

Envirologic AB: Bokslutskommuniké 2016

Väsentliga händelser under perioden:

 • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 6 117 tkr (12 493 tkr)
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 2 995 tkr (4 157 tkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -3 571 tkr (238 tkr)
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -476 tkr (278 tkr)
 • Eget kapital 31 december 2016 uppgick till 8 864 tkr (4 690 tkr), varav Aktiekapital 999 tkr (657 tkr)
 • Likvida medel, 31 december 2016, 3 838 tkr (1 717 tkr)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till – 0,60 kr ( 0,05 kr)
 • Fjärde kvartalets resultat per aktie uppgick till – 0,06 kr (0,06 kr)
 • Företrädesemission genomförd som tillför bolaget 7,7 MSEK efter emissionsutgifter
 • Distributörsavtal tecknat i Japan
 • Ny distributör i Kanada
 • De tidigare styrelsemedlemmarna Erik Hedlund, Lars-Inge Kinge och Mina Jordeby beviljades inte ansvarsfrihet av Bolagsstämman för räkenskapsåret 2015
 • Leif Glantz valdes till ny Styrelseordförande vid extra bolagsstämma i december
 • Sälj och Marknadschefens tjänst avslutades

Väsentliga händelser efter perioden:

 • Nya roboten EVO-cleaner levererad till kunder.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:         

Äntligen har installationer av vår efterlängtade EVO Cleaner påbörjats! Tre installationer har hittills gjorts i Sverige och resultaten är genomgående över förväntan. Det första testet, som gjordes på en gård i Frankrike, visade på stora tidsvinster jämfört med tidigare maskin vilket har bekräftats med alla de maskiner som nu körs. Det har visat sig att den tvättar 20 – 25 % snabbare tack vare det nya styrsystemet, vilket är betydligt bättre än vad jag vågade hoppas på.

Mottagandet av kunderna, som alla är erfarna tvättrobot användare, har varit mycket positivt. Förutom den ökade hastigheten är de mycket glada för de ansträngningar som gjorts för att öka användarvänligheten i det dagliga arbetet.

Leveranserna fortsätter nu i begränsad takt, de verkliga testerna börjar först när kunderna börjar använda maskinerna och det är viktigt att inte få allt för mycket revideringar att göra hos kund. Fokus kommer att ligga i Sverige under åtminstone första halvåret.

Utvecklingen av EVO Cleaner har mer eller mindre blockerat försäljningen av Clever Cleaner i Sverige vilket varit förödande för omsättningen och därmed resultatet. Man kan bara konstatera att EVO Cleaner presenterades alldeles för tidigt. De problemen vi stötte på gällande programmering blev oväntat svåra att hantera och tiden för att lösa dem har tagit mycket kraft.

Det har däremot gått bra att sälja maskiner under tiden där kunderna satt upp sig på en väntelista för leverans.

Övriga Europa är en kommande marknad. Producenterna här mår betydligt bättre än för ett år sedan, främst beroende på att det finns en bra exportmöjlighet till Kina.
I Danmark, Tyskland, Frankrike och Kanada finns det goda utsikter för försäljning samt även Österrike, där vi nyligen träffat ett avtal med en återförsäljare.

Japan har, som jag skrev tidigare, varit bekymmersamt. De bidrag som väntas till grisproducenterna, för att möta det eventuellt kommande handelsavtalet, (TPP) dröjer och sätter hela marknaden i ett slags vänteläge. Vi avvaktar vad som händer och håller god kontakt med vår återförsäljare.

Från Kina har det kommit flera intressenter den senaste tiden. De ökade miljökraven producenterna fått på sig har minskat produktionen enormt, under en tid med så mycket som 15 %. Det är framför allt små, bakgårdsproducenter som lagt ner vilket tidigare var en stor del av deras enorma produktion. Kina står för c:a hälften av konsumtionen av griskött i världen vilket gör att detta också påverkat marknaden i Europa. Nu bygger man stora, moderna anläggningar utanför byar och städer vilket gör att det finns behov av modern utrustning. Detta kommer naturligtvis att minska deras importbehov på sikt, vilket då kommer att påverka Europa negativt, så en öppning här välkomnas.

Det här året börjar mycket bra med efterlängtade leveranser och jag har mycket stora förhoppningar för den nya maskinen.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Den 3 mars signerades ett nytt distributörsavtal med Nakajima Seisakusho i Japan.

Under första kvartalet har bolaget även tecknat ett nytt återförsäljaravtal med Tri-Mech inc. i Kanada. 

Ny säljare rekryteras till bolaget

Bolaget höll årsstämma 28 april i Uppsala. Stämman beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna Erik Hedlund, Lars-Inge Kinge och Mina Jordeby samt att bevilja Jan Sandberg och den styrelse som tillsattes på extra bolagsstämman 2015-03-20 ansvarsfrihet.

Stämman valde Kenneth Alness, Jan Sandberg, Anders Lif och Bjarne Graff till ordinarie styrelseledamöter. Christer Pamrin valdes till styrelsesuppleant. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Kenneth Alness till styrelseordförande.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra en nyemission.

I juni beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission med överteckningsemission. Företrädesemissionen utgör maximalt 2 066 440 aktier, 1 033 220 teckningsoptioner TO 1 B samt 1 033 220 teckningsoptioner TO 2 B.

Överteckningsemissionen utgör maximalt 600 000 aktier, 300 000 teckningsoptioner TO 1 B och 300 000 teckningsoptioner TO 2 B.

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2018.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

En tidigare tvist med en leverantör har nu avgjorts och delar av kostnaderna för detta täcks av bolagets försäkring.

Under det tredje kvartalet har bolaget genomfört en lyckad emission som övertecknades och totalt tillför emissionen bolaget närmare 7,7 Mkr efter emissionsutgifter på 1,4 Mkr.

Sälj och Marknadschef anställdes under 2016. Under senare delen av december avslutades tjänsten och våra vägar skildes.

Leif Glantz valdes in som styrelsens ordförande efter en extra bolagsstämma i december 2016.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

           

Leveranserna av Bolagets nya tvättrobot EVO Cleaner startades.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

 

 

 

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista december 2016 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 684 ägare.

Bolaget har två utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2018.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista december 2016 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2016.

Finansiell utveckling

Det här året har i stor utsträckning påverkats av en avvaktande marknad och förseningen med färdigställandet av den nya generationen av tvättrobot. Samtidigt som årets intäkter är sämre än förväntat har bolaget flera beställningar på den nya roboten som är klar för leverans i början av 2017.

Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på utveckling av den nya roboten samt ökade insatser på marknadsföring och försäljning.

Under året har en tidigare tvist men en leverantör avgjorts och de kostnader som varit kopplade till tvisten har till en del ersatts av försäkringsbolaget vilket syns som en övrig intäkt.

Förutom 280 tkr som avsatts till fond för utveckling, har drygt 0,5 milj. tagits som kostnader i resultaträkningen.