Rapporter Publicerat: 2017-02-24 09:00:00

Oden Control AB: Oden Control AB Bokslutskommuniké 2016

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2016                

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

- Intäkterna för 2016 uppgick till 1 148 TSEK (1 959 TSEK)    

- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 236 TSEK (364 TSEK)

- Bruttomarginalen för 2016 uppgick till 59 % (36 %)

- Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 69 % (14 %)                                                 

- Rörelseresultat i % av omsättning för 2016 uppgick till -5 % (-4 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 4 % (-44 %)                  

- Resultat efter skatt för 2016 uppgick till -122 TSEK (-88 TSEK)

- Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -50 TSEK (-163 TSEK)

- Resultat per aktie* för 2016 uppgick till -0,02 kr (-0,01 kr)

- Resultat per aktie* för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 kr (-0,03 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten:                           

Försäljningen är fortfarande allt för låg med avsaknad av större order.

Under Q4 har 49st ställdonsenheter levererats.

Mässor och information till slutkunder förväntas öka omsättningen.

Ekonomi:

Likviditeten är fortsatt ansträngd men under kontroll.

De gamla versionen ställdonslager skrivs av kontinuerligt och påverkar rörelseresultatet.

Framtid:

Försäljningen intensiveras för ökad försäljningsvolym.

Våra ställdon i kombination med externa stora hög precisionsväxlar förväntas ha en bra marknad för de största ventilerna med kraftbehov upp till 10000Nm.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                         

Bolagets likvida medel, uppgick till 29 TSEK (43 TSEK).

Soliditeten är 65 % (50 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 80 TSEK (184 TSEK)                  

Kassaflöde 2016-01-01 2015-01-01 2016-10-01 2015-10-01
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring rörelsekapital 67 589 -15 591 41 621 -98 912
Förändring rörelsekapital -81 154 77 950 -55 415 164 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 565 62 359 -13 794 65 444
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -79 752 0 -79 752
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -10 000 0 0
Periodens kassaflöde -13 565 -27 393 -13 794 -14 308
Likvida medel vid årets/periodens början 42 962 70 355 43 191 57 270
Likvida medel vid årets/periodens slut 29 397 42 962 29 397 42 962


Resultaträkning jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec
2016 2015 2016
Nettoomsättning 1 148 002 1 959 469 235 563 364 723
Rörelsens kostnader -1 079 799 -1 965 336 -194 028 -462 862
Rörelseresultat före avskrivningar 68 203 -5 867 41 535 -98 139
Avskrivningar -129 275 -72 426 -31 616 -63 848
Rörelseresultat -61 072 -78 293 9 919 -161 987
Finansiella intäkter 86 140 86 97
Finansiella kostnader -700 -9 864 -0 -871
Resultat efter finansiella poster -61 686 -88 017 10 005 -162 761
Skatter -60 000 0 -60 000 0
Resultat efter skatt -121 686 -88 017 -49 995 -162 761
Balansräkning
2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 439 492 562 541
Materiella anläggningstillgångar 0 6 226
Finansiella anläggningstillgångar 6 693 66 693
Summa anläggningstillgångar 446 185 635 460
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 971 612 1 440 555
Likvida medel 29 397 42 962
Summa omsättningstillgångar 1 001 009 1 483 517
Summa tillgångar 1 447 194 2 118 977
Eget kapital och skulder
Eget kapital 937 180 1 058 865
Skulder
Kortfristiga skulder 510 014 1 060 112
Summa skulder 510 014 1 060 112
Summa eget kapital & skulder 1 447 194 2 118 977

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2015.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen:

Årsstämma ska hållas på Nykvarn 21 april 2017
Årsrapport  2016 kommer att publiceras 31 mars 2017
Kvartalsrapport 1 2017 kommer att publiceras 2017-04-28
Kvartalsrapport 2 2017 kommer att publiceras 2017-08-18
Kvartalsrapport 3 2017 kommer att publiceras 2017-10-23

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.se

 Februari 2017

 STYRELSEN                                                                

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvar

Tel. 08 7677657

Mob: 070 3177384

harri.porttila@odencontrol.se

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se