Rapporter Publicerat: 2017-04-28 09:00:00

Oden Control AB: Kvartalsrapport 1, 2017

Kvartalsrapport 1, 2017 Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 31 mars.

Kvartalsrapport 1, 2017

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 mars 2017

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år

Perioden i korthet:

- Intäkterna för första kvartalet uppgick till 282 TSEK (454 TSEK)

- Bruttomarginalen för första kvartalet uppgick till 78 % (46 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för första kvartalet uppgick till 35 % (12 %)

- Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 98 TSEK (19 TSEK)

- Resultat per aktie* för första kvartalet uppgick till 0 kr (0 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten:

Under kvartal 1 har 51 st. reglerställdon levererats.

ASAB utvecklar kostnadseffektiva linjärenheter/montagesatser för Oden ställdonen,

detta ger bättre konkurrenskraft och gör det lättare att sälja ställdonen till bredare kundkrets.

Verksamheten följer plan. Ekonomi:

Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll.

Framtid:

Oden ställdonen kommer att marknadsföras även på andra marknader än traditionell processindustri. Totalt sett ser framtiden ljusare ut med flera offerter, order och fler sålda don

Likviditet och finansiell ställning:

Bolagets likvida medel, uppgick till 294 TSEK (75 TSEK). Soliditeten är 76 % (53 %)

Kundfordringarna uppgick till 0 TSEK (348 TSEK) Orderstocken uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)

Resultaträkning 

Nettoomsättning

  Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter

 Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster 

jan-mars                    jan-mars                     Jan-dec 

2017                            2016                            2016 

282 362                       453 892                   1 148 002

  -152 964                     -401 566                   -1 079 799

  129 398                         52 326                         68 203

-30 999                       -32 553                      -129 275

98 399                        19 773                        -61 072

0                                  0                                86

  -139                            -701                             -700

98 260                        19 072                        -61 686 

   Skatter                                                                                                       0                                  0                        -60 000 

Resultat efter skatt 

98 260                         19 072                      -121 686 

Balansräkning 

Tillgångar 

2017-03-31                 2016-03-31                 2016-12-31 


 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

408 493                      531 542                       439 492

0                           4 672                                  0

  6 693                         66 693                           6 693

415 186                      602 907                       446 185

657 356                    1 363 742                       971 612

  293 736                         74 968                         29 396

951 092                    1 438 710                    1 001 008

1 366 278                    2 041 617                    1 447 193

2017-03-31                 2016-03-31                 2016-12-31 

1 035 440                    1 077 937                       937 179 


Skulder 

 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder

Summa eget kapital & skulder 

0                                 0                                  0

  330 838                      963 680                       510 014

330 838                      963 680                       510 014

1 366 278                    2 041 617                    1 447 193

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande

verksamheten före förändring rörelsekapital

Förändring rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

2017-01-01                 2016-01-01                   2016-01-01 

2017-03-31                 2016-03-31                   2016-12-31 

129 259                         51 625                         67 589

135 080                       -19 619                        -81 154

264 339                         32 006                        -13 565 

0                                  0                                  0

0                                  0                                  0

264 339                         32 006                        -13 565 

29 397                         42 962                         42 962

293 736                         74 968                         29 397 

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Halvårsrapport 2017 kommer att offentlighetsgöras 2017-08-18

Kvartalsrapport 3, 2017 kommer att offentlighetsgöras 2017-10-23

Årsredovisning för 2016 finns på bolagets och Aktie Torgets hemsida.

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande

Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com

April 2017

STYRELSEN

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvar

Tel. 08 7677657

Mob: 070 3177384

harri.porttila@odencontrol.se

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se