Rapporter Publicerat: 2017-05-04 09:03:00

Amhult 2 AB: Delårsrapport 1/2017

Pressmeddelande 08/17
2017-05-04

Januari-mars 2017,  AMHULT 2 AB (publ)

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 450 (1 933) TSEK.
  • Resultatet för perioden 1 273 (-265) TSEK efter skatt.
  • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,19 (-0,04)

          kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till 5 450 (1 933) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 1 273 (-265) TSEK efter skatt.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 0,19 (-0,04) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2016-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34. Vid årsstämman den 13 april 2010 beslutades att bolaget skall bedriva handel med finansiella instrument för att få en tillfredsställande avkastning på överlikviditet. Till följd av detta redovisas nu handel med värdepapper som ett eget segment.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 25 april 2017

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen 
Styrelseordförande 

Maria Nord Loft
Verkställande direktör 

Alf Lindqvist 
Styrelseledamot

Göran Evaldsson
Styrelseledamot
 
Niels Techen
Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2017-08-24| 2:a kvartalsrapport (30 jun 17)
2017-11-02| 3:e kvartalsrapport (30 sep 17)
2018-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 17)
2018-03-19| Årsredovisning 2017

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats.

DOTTERBOLAG
Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Delårsrapport 01 2017Delårsrapport 01 2017

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35