Pressmeddelande Publicerat: 2006-03-28 10:21:00

Stormfågeln AB: STORMFÅGELN AB - Pressmeddelande angående artikeln "Nedskräpning på Torget" DI 2006-03-24

På förekommen anledning har detta brev skickats via mail till Peter Benson på Börsveckan, Gunilla Herlitz på Dagens Industri och till Patrik Engellau på Aktietorget. För ytterligare information kontakta: Magnus Ullman, styrelseordförande 08-599 29 028 0708-19 19 29 magnus.ullman@lmlaw.se

Artikeln "Nedskräpning på Torget" DI 2006-03-24 Undertecknad är informationsansvarig för och styrelseordförande i Stormfågeln AB. Jag talar nedan endast för Stormfågeln, andra får tala för sig. Inledningsvis vill jag säga att ett långt advokatliv lärt mig att aldrig gå i polemik med en journalist eller en tidning oavsett om en artikel skulle innehålla grava sakfel och/eller är vilseledande. Skälen till detta är att en sådan polemik alltid sker på journalistens/tidningens villkor och om en rättelse undantagsvis sker, denna många gånger förstärker intrycket av den första artikeln, dvs den kritiserade artikeln ,och att rättelsen därför får en motsatt effekt än den avsedda. Stormfågeln har därför i detta fall inget krav på -eller ej ens något önskemål om - en rättelse från vare sig journalistens eller tidningens sida. Det som fått mig att, om än med viss tvekan, ändå göra ett visst avsteg från denna inställning, dvs att bemöta artikeln, är vädjanden från flera aktieägare i Stormfågeln som läst rubricerade artikel. Några av dem har bett mig att informera er om fakta. Jag gör därför ett försök. Så till innehållet i artikeln. Jag citerar från rubricerade artikel. "Tyvärr var det här en samling bolag av generellt oerhört låg kvalitet. Man kan bara gissa sig till varför AktieTorget valde att sänka kvalitetskraven så dramatiskt". "Av bolagen i förlorarlistan kom inte mindre än åtta stycken in i december. Dessa är …, Stormfågeln, …." . "Studerar man de här bolagen lite mer i detalj så ser man att merparten knappt har lämnat idéstadiet. Flera av dem är rena luftslott utan några tecken på verklighetsförankring. Ingen nämnd och ingen glömd". I artikeln finns också en tabell som avspeglar börsutveckling i procent under 2006, där det i Stormfågelns fall anges att bolagets aktie fallit 22 %. Stormfågeln är ett företag som bygger fartyg enligt en unik svensk patenterad uppfinning. Uppfinningen är patenterad eller patentsökt i flertalet sjöfartsländer. Uppfinningen är kanske den främsta på sjöfartsområdet sedan John Ericsons tid. Bolagets varvsanläggning ligger i Fisksätra utanför Stockholm. Stormfågeln har rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt, i första hand bland dem som är verksamma inom sjöfartsområdet. Bolaget sponsras sedan flera år materialmässigt och testmässigt av Scania, SAAB, SSAB mfl. Före introduktionen på AktieTorgets lista gjorde AktieTorget en noggrann undersökning av Stormfågeln. Förutom sedvanliga bokslutsgranskningar, gjorde företrädare för AktieTorget intervjuer med Almi, H. Albihns Patentbyrå, ledande befattningshavare inom Stormfågeln samt besökte varvsanläggningen i Fisksätra. Till detta kom en utfrågning från styrelseledamöterna i AktieTorget av utvecklingschefen och styrelseordföranden i Stormfågeln. Vi har inget annat intryck än att AktieTorget bemödade sig om att göra en seriös prövning av kandidaten Stormfågeln. Mot bakgrund av ovanstående känner vi inte riktigt igen oss i Peter Bensons beskrivning av Stormfågeln som ett "luftslott" eller ett bolag av "oerhört låg kvalitet" etc. Ej heller känner vi igen bolaget som något sådant "skräp" som Peter Benson skriver om i artikeln. Vad gäller kursutvecklingen kan man som Peter Benson gör alltid leka med siffror. Om han istället börjat tre börsdagar tidigare, dvs från den dag som Stormfågeln noterades, 2005-12-28, kommer det helt andra och positiva siffror fram. Teckningskursen var 1.85 kr per aktie. Första noteringsdagen steg aktien från 1.80 för att två dagar senare, som var årets sista börsdag, ha en sista betalkurs på 6.40. Det är klart att man om räknar från 6.40 får man den siffran som Peter Benson anger, men räknar man från 1.80 eller 1.85 blir det en helt annan procentsats och positiv procentsats av utveckling av kursen hittills i år. Jag överlåter åt Peter Benson att själv räkna ut vad den blir. Med ovanstående vill jag endast ha sagt att innehållet i Peter Bensons artikel, dels vittnar om en stor okunnighet på området, dels är vilseledande mot DI:s läsekrets. Det framgår öppet att det här rör sig om en gästkrönikör från Börsveckan. Vad som står i Börsveckan kanske inte har så stor betydelse, men värre är när en sådan artikel får en mycket större spridning som i detta fall genom DI:s publicering. Jag har, sedan Dagens Industri såg dagens ljus för åtskilliga år sedan, prenumererat och läst tidningen praktiskt taget dagligen och är naturligtvis medveten om tidningens starka ställning och stora betydelse och goda renommé. Med tanke på just detta kanske det någon gång kunde vara på sin plats att i förväg granska gästkrönikörers artikel så att de i vart fall uppnår nivån "lägsta godtagbara standard". Publiceringen skedde i fredagens tidning och uppenbarligen har vare sig marknaden eller aktieägarna av marknadsreaktionerna att döma, låtit sig påverkas av artikeln, men det är ändå enligt vår mening otillfredsställande att som i detta fall Stormfågeln, utan egen förskyllan får sig tillvitat så mycket nedsättande omdömen. Med vänliga hälsningar Magnus Ullman