Pressmeddelande Publicerat: 2006-10-23 08:49:00

Wiking Mineral AB: Förvärvar Noble Metals Exploration

Wiking Mineral meddelar att bolaget har för avsikt att förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration. Detta förvärv skulle betyda att Wiking Mineral stärker sin position på marknaden med en fördubblad projektportfölj och därmed större riskspridning.

Styrelsen i Wiking Mineral AB (publ.) ("Wiking Mineral") meddelar sin avsikt att genom en riktad nyemission erbjuda samtliga aktieägare i Noble Metals Exploration AB (nomeX) (publ.) ("Nomex") 2,2 aktier i Wiking Mineral för varje aktie i Nomex. Vidare erbjuds aktieägarna i Nomex, för varje aktie i Nomex, en (1) teckningsoption som ger innehavaren rätt att inom två år köpa en (1) nyemitterad aktie i Wiking Mineral för 5 kronor. Erbjudandet är villkorat av bl.a. ett godkännande av extra bolagsstämma i Wiking Mineral samt genomförande av en riktad nyemission i Nomex om 20.000.000 kronor utan företrädesrätt för aktieägarna i Nomex. En grupp av institutionella placerare och privatpersoner har ställt sig positiva till att teckna samtliga aktier i nyemissionen. Nomex har efter nyemissionen om 20.000.000 kronor 14.430.303 utestående aktier. Wiking Mineral har före genomförandet av förvärvet 35.000.000 utestående aktier och efter genomförd riktad emission kommer antalet aktier i Wiking Mineral uppgå till 66.746.666 aktier. "Genom ett förvärv av Nomex dubbleras storleken på Wiking Mineral och därmed förstärker vi vår position på marknaden samtidigt som vi får en betydligt bättre riskspridning. Vidare kan det nya bolaget bättre optimera geologisk och geofysisk expertis samt utnyttja borrkapacitet på ett effektivare sätt", säger Wiking Minerals VD Dick Levin. Nomex är en privatägd koncern med tillgång till 19 undersökningstillstånd med en total yta av cirka 7400 ha,. Projekten är riktade mot uran och sällsynta jordartsmetaller (REE), rena guldförekomster och basmetallförekomster med ädelmetaller. Nomex undersökningstillstånd ligger, liksom Wiking Minerals, inom områden som Wiking Mineral bedömer ha god potential för malmfyndigheter. Ägarkretsen i Nomex överensstämmer till stor del med ägarkretsen i Wiking Mineral, ägarna är bl.a. Jordanfonden och Ädelfors Utvecklings AB. Styrelsen i Nomex kommer vid affärens genomförande att ställa sina platser till förfogande. Nätverket Jordanfonden, som har många års erfarenhet av prospekteringsverksamheter, kommer att erbjudas att föreslå en ledamot till styrelsen i Wiking Mineral. Styrelsen i Nomex har uttalat sig positiv till erbjudandet. Aktieägare i Nomex representerande 67 procent av rösterna och kapitalet har meddelat att de avser acceptera erbjudandet. Aktieägare i Wiking Mineral representerande ca 50 procent av rösterna och kapitalet har meddelat att de avser rösta för förvärvets genomförande. Prospekt kommer att upprättas under november månad och transaktionen beräknas slutföras under januari 2007 då nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral kommer att upptas för handel på Aktietorget. För ytterligare information: Dick Levin, VD, Wiking Mineral AB, tel. 08-667 41 40 E-post: dick.levin@wikingmineral.se Besök även www.wikingmineral.se Wiking Mineral AB (publ) är ett mineralprospekteringsföretag noterat på Aktietorget. Bolagets verksamhet är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet, där Wiking Mineral innehar flera lovande undersökningstillstånd väst och nordväst om Boliden. Projekten är inriktade på guld, zink och koppar. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter. www.wikingmineral.se.

Dokument