Pressmeddelande Publicerat: 2006-12-21 16:52:00

A+ Science Holding AB: Pressrelease från Vita Nova Ventures

Beslut tagna vid extra bolagsstämma den 21 december 2006.

Vid dagens extra bolagsstämma i Vita Nova Ventures konfirmerade stämman tidigare av styrelsen aviserade förslag till beslut och av styrelsen ingångna avtal villkorade av stämmans emissionsbeslut: · Förvärv av NSCRI AB i Umeå med tillträde under januari 2007. Northern Sweden Clinical Research Institute AB, NSCRI bedriver på liknande sätt som A+ Science en konsultverksamhet inom klinisk forskningen. Bolaget har 7 anställda och omsätter ca 5 mkr 2006. Verksamheten är komplementär till A+ Science's genom bättre närvaro i norra Skandinavien och sin inriktning på cancerområdet. Genom samverkan också med Umeå universitet hoppas Vita Nova att förutom en utökad konsultverksamhet med tjänster inom läkemedel och den medicintekniska området genom A+ Science/NSCRI kunna erbjuda konsultativa råd och projektomhändertagande med förstärkt kompetens inom cancerområdet på motsvarande sätt som A+ Science idag kan göra inom det kardiovaskulära området. NSCRI kommer att ges ansvar för A+ Science kliniska kontakter inom alla terapiområden i sin region och får därigenom också en utökad verksamhet. NSCRI förvärvet betaldes, som tidigare meddelats, dels genom riktad apportemission av Vita Nova aktier, dels genom en kontant del. · Förvärv av Vicore Pharma AB Vicore Pharma är ett utvecklingsbolag som grundas inom det tidigare A+ Science Invest AB 2001. Fram till 2005 har bolaget investerat i att bygga upp en patentportfölj baserad på en familj av substanser (läkemedelskandidater), samt syntetisera dessa och laborativt och teoretiskt verifiera specifika egenskaper och möjlig klinisk relevans. Substanserna är kandidater som förväntas ha selektiv agonistisk verkan på angiotensin II, typ 2 receptorn. Denna är en cellmembranbunden receptor som uttrycks vid vävnadsskada. "Dessa substanser kan innebära ett potentiellt viktigt tillskott för behandling av en av våra stora folksjukdomar", säger Björn Dahlöf, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Blockad av typ I receptorn är en idag framgångsrik och etablerad terapiprincip vid kardiovaskulär sjukdom. Vicore Pharma inriktar sig i första hand på kardiovaskulära indikationer där redan viss dokumentation finns om gynnsamma effekter och där de bästa synergieffekter med A+ Science väntas uppstå. Dels genom det interna kunnande som finns inom A+ Science dels genom A+ Science vidsträckta kontaktnät mot såväl industri som forskning på klinik. Vicore Pharma har inga anställda. Bolaget kommer inte heller att bygga upp en egen operativ forskningsverksamhet på kort sikt. De huvudsakliga kostnaderna i bolaget kommer att består i vidmakthållande och utveckling av immaterialskyddet, stödja akademisk forskning i området samt utveckla intresset inom läkemedelsindustrin och fri forskning för detta nya sätt att påverka en intressant verkningsmekanism för att i första hand motverka kardiovaskulär sjukdom. På sikt kan intresset för denna substansfamilj utsträckas till en rad målorgan och sjukdomsmekanismer. · Vita Novas inlösen av utestående aktier i A+ Science AB Genom successiva förvärv, direkt och indirekt via dotterbolag, har Vita Nova sedan i september 2005 förvärvat allt större andelar av A+ Science. I och med bolagsstämmans beslut kan nu merparten av återstående ca 6 % i A+ Science lösas in med Vita Nova aktier. Göteborg den 21 december 2006 Göran Wessman VD Telefon 070 816 14 50

Dokument