Pressmeddelande Publicerat: 2008-02-14 09:20:00

Wiking Mineral AB: 500.000 ton antagen mineraltillgång med guld, zink och koppar påvisad i Bunsås

Wiking Mineral, listat på Aktietorget, rapporterar resultatet av ett i juni-september 2007 genomfört borrprogram vid Bunsås beläget ca 15 km väster om Sandviken i Bergslagen. Baserat på tidigare borrhål samt de nu utförda har en antagen mineraltillgång om 500.000 ton med 0.6 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.5 % Cu samt 3.3 % Zn påvisats mellan dagen och 150 meters djup. Mineraliseringen är öppen mot djupet. I anslutning till den antagna mineraltillgången finns en guldrik zon. Under våren planerar bolaget ytterligare borrningsarbeten i Bunsås.

Bunsåsfyndigheten är en komplex sulfidmineralisering med guld, koppar och zink som främsta värdekomponenter. Gruvbrytning i liten skala har pågått periodvis i området sedan mitten av 1600-talet och fram till i början av 1900-talet. Under år 1944 utförde Boliden en uppborrning av fyndigheten på ca 30 m djup med ett borrhålsavstånd av i genomsnitt 50 m. Mineraliseringen, som ligger i en sekvens med vulkaniska asksandstenar och dito tuffer genomsatta av spridda pegmatiter, uppträder längs en brantstående zon utsträckt i öst-västlig riktning. Geologin på 30 m nivå visar att mineraliseringen är sammanhängande över en ca 450 m lång sträcka. Borrhålsanalyserna visar på förekomsten av en metallzonering med förhöjda zinkhalter i fyndighetens östra del. I fyndighetens centrala del finns i liggväggen en svagt utbildad stringermineralisering med koppar. En beräkning av medelhalten på 30 m nivå har utförts av Wiking Mineral. Beräkningen baseras på borrhålsprojektioner mot nivån. En minsta horisontell bredd av 4,5 m har använts. Med detta som utgångspunkt har en highgrading av fyndigheten gjorts vilket inneburit att låghaltig mineralisering i hängväggen och i fyndighetens västligaste del exkluderats. Medelhalten har beräknats enligt polygonmetoden. En sammanställning av total area och medelhalt på 30 m nivå, se bifogad tabell (Adobe Acrobat). Det av bolaget i juni-september 2007 utförda borrprogrammet bestod av 8 hål om totalt 1845 m. Huvudmålet för borrningen var undersökning av mineraliseringen på 150 m djup. Sex borrhål borrades här med en lucka av 100 m. I två profiler borrades kompletterande hål mot 100 m djup. Samtliga av de nu borrade hålen utom ett nådde fram till och genomskar Bunsåsmineraliseringen på djupet. Två av hålen (BN0701 och BN0707), som träffade den östra delen av mineraliseringen på 160 respektive100 m djup, innehåller signifikanta metallhalter, se bifogad tabell (Adobe Acrobat). Mineraliseringen i hålen BN0701 och BN0707 ligger rakt under den halt- och areaberäknade delen av Bunsåsfyndigheten på 30 m nivå. Geologin i borrhålen kan korreleras med geologin på 30 m nivå och halterna är likartade. Det är således sannolikt att den beräknade mineraliseringen fortsätter till ett djup av åtminstone 150 m. En beräkning av tonnaget (area x djup x densitet) ger en antagen mineraltillgång på 500.000 ton med 0.6 g/t Au, 22 g/t Ag, 0.5 % Cu samt 3.3 % Zn. En guldrik zon i Bunsåsfyndigheten har påträffats i 4 borrhål. Se bifogad tabell (Adobe Acrobat). Fortsatta undersökningar krävs för att närmare fastlägga zonens utbredning och guldinnehåll. Zonen tycks skära den komplexa mineraliseringen i liten vinkel och kan således vara yngre än denna. En spridd förhöjning av vismuthalten i området kan eventuellt kopplas till zonens bildning. - Borrprogrammet vid Bunsås är en framgång för bolaget. Resultatet ger anledning till fortsatta undersökningar. Det finns goda förutsättningar att öka graden av geologisk kännedom och tillförlitlighet av mineraltillgången genom förtätad borrning. Möjligheten är god att hitta ytterligare komplex mineralisering mot djupet. Undersökningen av den guldrika zonen är i ett inledningsskede. Guldzonen har potential att utvecklas genom fortsatta undersökningar, antingen som ett eget objekt, eller som en del av Bunsåsfyndigheten. Under första halvåret 2008 planerar bolaget ytterligare borrningar i Bunsås, säger Dick Levin, VD Wiking Mineral AB. Uppgifterna i denna rapport har granskats och godkänts av Hans Thorshag, oberoende gruvkonsult samt godkänd av SveMin som Kvalificerad Person. För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin Wiking Mineral AB (publ) Styrmansgatan 2 114 54 Stockholm Tel: 08-667 41 40 Fax: 08-667 41 40 E-post: dick.levin@wikingmineral.se Internet: www.wikingmineral.se Org nr: 556675-2068 Wiking Mineral AB (publ) är ett svenskt mineralprospekteringsföretag listat på AktieTorget. Bolagets projektportfölj består av 49 undersökningstillstånd om 18 720 ha med inriktning på guld, zink och koppar. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter samt bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.

Dokument