Pressmeddelande Publicerat: 2008-06-27 11:56:00

Maxpeak AB: Beslut på Årsstämman

Årsstämman i Linear AB (publ) avhölls tidigare idag och i sammandrag beslutades följande;

- Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning, att bolaget resultat skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören - Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utgå enligt för-slaget till kallelsen - Antal ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till tre stycken utan suppleanter och till ledamöter valdes; o Jan Nilstadius (omval) o Roger Schill (omval) o Åke Zetterberg (omval) - Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Förändringarna är; o Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000. Kvotvärdet kommer med dessa beslut att uppgå till 15 öre. - Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital till 643.954:95 kronor. - Stämman bemyndigade styrelsen att enligt förslaget, under tiden intill näst-kommande årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 4 000 000 B-aktier eller utge konvertibler motsvarande. - Inga övriga frågar finns att rapportera Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Nilstadius till styrelsens ordförande. Västervik 2008-06-27 Linear AB (publ) gm Per-Martin Andrén, VD För ytterligare information kontakta; - VD Per-Martin Andrén, 070-893 64 64 - Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20

Dokument