Pressmeddelande Publicerat: 2008-08-28 10:30:00

Eurovip Group AB: Kallelse till årsstämma i Eurovip Group AB (publ)

Aktieägarna i Eurovip Group AB (publ), org nr 556629-8914, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 september 2008 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress c/o FastTV, Årstaängsvägen 17 C, SE-117 43 Stockholm.

Anmälan För att få deltaga i den årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 18 september 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 18 september 2008 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i årsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den 18 september 2008. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Eurovip Group AB, Box 47233, 100 74 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Förslag till dagordning 1) Öppnande av årsstämman 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av en eller två justeringsmän 5) Godkännande av dagordning 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7) Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. 8) Beslut om; a) fastställande av resultat- och balansräkningen i moderbolaget och koncernen, b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10) Val av styrelse inklusive val av ordförande. 11) Val av revisor 12) Beslut om nyemission av aktier samt teckningsoptioner 13) Beslut om antagande av ny bolagsordning 14) Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 9 Totalt styrelsearvode om SEK 175.000 varav SEK 75.000 till ordföranden samt SEK 50.000 till vardera extern ledamot. Revisorn ersätts mot löpande räkning. Punkt 10 Förslag till styrelse kommer att offentliggöras på bolagets hemsida www.eurovipgroup.se Punkt 11. Förslag till revisor kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. Punkt 12. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier och teckningsoptioner, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av tidigare innehavt slag samt två (2) teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier av tidigare innehavt slag i bolaget, tillsammans en "Unit". Teckningskursen för en Unit är 1,0 kr. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Styrelsen föreslår därvid att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ökas med högst 14.000.000 kr genom utgivande av högst 373.874 aktier av serie A och högst 13.626.126 aktier av serie B. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget emitterar högst 373.874 teckningsoptioner av serie A och högst 13.626.126 teckningsoptioner av serie B berättigande till teckning av högst av högst 373.874 aktier av serie A och högst 13.626.126 antal aktier av serie B. Lösenkursen för teckningsoptionen föreslås fastställd till 1,0 kr. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 14.000.000 kr. Emissionerna skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. Avstämningsdag för deltagande i emissionen föreslås fastställd till den 9 oktober 2008 och teckningstiden är 16 oktober - 31 oktober 2008. Handel i så kallade uniträtter kommer att ske under perioden 16 oktober - 28 oktober 2008. Punkt 13. För att möjliggöra den under punkt 12 föreslagna nyemissionen föreslår styrelsen att bolagsordningens paragraf 4 ändras till "Bolagets aktiekapital skall vara lägst 8.750.000 kronor och högst 35.000.000 kronor" samt att den del av bolagsordningens paragraf 5 som behandlar antalet aktier ändras till "Antalet aktier skall vara lägst 8.750.000 och högst 35.000.000". Aktier av varje aktieslag skall kunna utges till ett antal av högst 35.000.000. Ändringen av bolagsordningen skall ske under förutsättning att teckning i den under punkt 12 planerade nyemission sker för aktier och teckningsoptioner representerande en ökning av aktiekapitalet med minst SEK 21.000.000. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9) - 13) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 10 september 2008 och kan på begäran tillställas aktieägare Stockholm i augusti 2008 Eurovip Group AB (publ) Styrelsen

Dokument