Pressmeddelande Publicerat: 2008-10-29 10:35:00

Accelerator Nordic AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Accelerator Nordic AB

Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 november 2008 kl. 18.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, i Stockholm.

Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 november 2008, och dels anmäla sin avsikt att delta vid extra bolagsstämman till bolaget senast kl. 16:00 tisdagen den 11 november 2008. Anmälan skall ske per post till Accelerator Nordic AB, Grev Turegatan 7, 114 46 STOCKHOLM, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25 eller per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 november 2008. Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas i original. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 11 november 2008, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units. 8. Styrelsens förslag till beslut om emission av personalkonvertibler. 9. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel till styrelseledamot. 10. Bolagsstämmans avslutande. Beslutsförslag Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av units på nedan angivna huvudsakliga villkor, varvid bolagets befintliga aktieägare föreslås äga företrädesrätt till teckning av högst 2 721 191 Units. De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i Bolaget får en (1) uniträtt per varje på avstämningsdagen innehavd aktie. För att, med stöd av sådan uniträtt, få teckna en (1) Unit krävs tjugo (20) uniträtter. En Unit består av: a) Fem (5) aktier av serie B med ett kvotvärde om vardera 1 krona. b) Två (2) förlagslån, om vardera nominellt 1,29 kronor. c) Två (2) köpoptioner att förvärva aktier i Accelerator ABs delägda dotterbolag Synthetic MR AB (publ). Emissionskursen per Unit uppgår till 8,83 kronor. Teckning kan enbart ske i units och således kan teckning ej ske av aktier, förlagslån eller köpoptioner var för sig. Tilldelning får endast ske av hela units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktier, förlagslån och köpoptioner att åtskiljas. Genom emissionen kan aktiekapitalet ökas med högst 13 605 955 kronor genom emission om högst 13 605 955 stycken aktier av serie B. Förlagslånet föreslås ha följande huvudsakliga villkor. Det totala lånebeloppet uppgår till högst 7 020 672,78 kronor, med ett nominellt belopp för varje förlagslån om 1,29 kronor. Lånet löper från och med den 11 december 2008 och förfaller till betalning senast den 30 september 2013. Förlagslånen skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets övriga skulder. Förlagslånen löper med en årlig räntesats om fyra (4) procent under perioden 11 december 2008 till och med den 31 december 2009. Därefter löper förlagslånen med en årlig räntesats om tio (10) procent fram till lånets förfallodag den 30 september 2013. Räntan förfaller till betalning den 31 december varje år. Följande huvudsakliga villkor föreslår styrelsen för köpoptionerna i dotterbolaget Synthetic MR AB (publ). Innehavare av köpoption skall äga rätt, men ej skyldighet, att för varje köpoption köpa en (1) ny aktie i dotterbolaget för en lösenkurs om 1,29 kronor per aktie. Köp av aktier med stöd av köpoption kan äga rum under perioder från och med den 1 oktober till och med den 31 december respektive den 1 april till och med den 30 juni varje år där den första perioden för köp skall påbörjas den 1 oktober 2010 och med sista dag för köp den 31 december 2013. Betalning för aktier som förvärvas skall erläggas till Bolaget senast på den likviddag som anges på avräkningsnotan, dock senast tio (10) bankdagar efter att anmälan om köpet har gjorts. Betalning skall ske kontant. Köpoptionerna medför inte någon rätt för innehavare som tillkommer aktieägare i dotterbolaget, såsom exempelvis rösträtt eller rätt till utdelning. Alla sådana rättigheter beträffande aktierna i dotterbolaget tillkommer aktieägarna i dotterbolaget. Rätt att teckna Unit skall i enlighet med bolagsordningens bestämmelser tillkomma bolagets nuvarande aktieägare med företrädesrätt enligt följande. De som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt till uniträtter. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit (den primära företrädesrätten). Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer utan avisering från VPC att bokas bort ur VPC-systemet. Units som inte tecknas med stöd av uniträtter skall erbjudas samtliga aktieägare (den subsidiära företrädesrätten). Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av uniträtt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av uniträtten. Utöver aktieägares rätt att teckna med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt enligt ovan, skall units kunna tecknas utan uniträtt av allmänheten. För units, tecknade utan uniträtt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp och högsta antal units, tilldela tecknade units endast i de fall teckning av samtliga units inte gjorts av tecknare med uniträtt pro rata mellan tecknarna. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt föreslås vara den 24 november 2008. Teckning med primär företrädesrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 27 november 2008 till och med den 11 december 2008. Teckning med subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Unit som tecknas utan primär företrädesrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna i Bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering. Punkt 8 Styrelsens förslag till beslut om emission av personalkonvertibel. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av konvertibler på följande huvudsakliga villkor. Styrelsen föreslår att konvertibler om högst nominellt 3 875 000 kronor skall emitteras till följande ledande befattningshavare i koncernen; Andreas Bunge (vd, Accelerator Nordic AB (publ)), Maria Wengler (ekonomichef, Accelerator Nordic AB (publ)), Michaela Johansson (ansvarig för marknadsanalys och information, Accelerator Nordic AB (publ)), Oskar Axelsson (Teknisk chef, Spago Imaging AB) och Cathrine Vikinge Platou (vd, AddBIO AB). De teckningsberättigade skall äga rätt att teckna sig för konvertibler till ett nominellt belopp enligt följande; Andreas Bunge högst 3 250 000 kronor, Maria Wengler högst 150 000 kronor, Michaela Johansson högst 150 000 kronor, Oskar Axelsson högst 25 000 kronor och Cathrine Vikinge Platou högst 300 000 kronor. Skäl för avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledning och nyckelpersoner i koncernen görs delaktiga i bolagets utveckling genom att erbjudas förvärva konvertibel. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Teckning av konvertiblerna skall senast ske den 11 december 2008. Konvertiblerna har en löptid från registrering hos Bolagsverket fram till och med den 31 december 2012 och löper med en räntesats om sex (6) procent årligen. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2012. Utbyte med stöd av konvertiblerna skall ske till en kurs som motsvarar etthundrafemton (115) procent av volymviktad betalkurs under perioden den 17 oktober 2008 till och med 31 oktober 2008. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. Konvertering kan leda till en ökning av aktiekapitalet med högst 3 875 000 kronor genom konvertering till högst 3 875 000 antal aktier. Efter konvertering medför personalkonvertibeln en utspädning om ca 5,7 %. Punkt 9 Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel till styrelseledamot. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av konvertibel på följande huvudsakliga villkor. Styrelsen föreslår att konvertibler om högst nominellt 125 000 kronor skall emitteras till styrelseledamoten Thomas Gür. Teckning skall senast ske den 11 december 2008. Skälen för emission av konvertibel är att styrelsen har bedömt att Gür är och har varit en viktig resurs för bolaget, utöver Gürs engagemang som styrelseledamot. Han arbetar operativt och stödjer bolaget med informationsfrågor kring bolagets verksamhet, samt är en resurs som bedöms som mycket viktig för bolaget i dess framtida utveckling. Styrelsen anser därför att det är av yttersta vikt att incitament skapas för Gürs fortsatta engagemang i bolaget. Konvertibeln har en löptid från registrering hos Bolagsverket fram till och med den 31 december 2012. Konvertibeln löper med en räntesats om sex (6) procent årligen. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2012. Utbyte med stöd av konvertiblerna skall ske till en kurs som motsvarar etthundrafemton (115) procent av volymviktad betalkurs under perioden den 17 oktober 2008 till och med 31 oktober 2008. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. Konvertering kan leda till en ökning av aktiekapitalet med högst 125 000 kronor genom konvertering till högst 125 000 antal aktier. Efter konvertering medför konvertibeln en utspädning om ca 0,2 %. Särskilt majoritetskrav För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag i punkterna 8 och 9 erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 inklusive handlingar enligt 13 kap 6 § och 15 kap 8 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.acceleratorab.se från och med måndagen den 3 november 2008 och kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i oktober 2008 Accelerator Nordic AB (publ) Styrelsen

Dokument