Pressmeddelande Publicerat: 2008-04-30 10:34:00

MediRox AB: KOMMUNIKÉ FRÅN MEDIROX ÅRSSTÄMMA

Årsstämman den 29 april 2008 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0:70 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 5 maj 2008, vilket innebär att handel från onsdagen den 30 april 2008 sker med aktier utan rätt till utdelning. Utdelningen beräknas att sändas ut den 8 maj 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Till styrelseordförande omvaldes Stephane Pleijel. Till ledamöter omvaldes Gunnar Pohl och Hans Wagenius. Till nya ledamöter valdes Marie Åström och Märit Östling. Beslutet innebär att valberedningens förslag kompletterades med en ledamot, Märit Östling. Östling är född 1961, Fil Lic. i Analytisk Kemi, Stockholms Universitet. Sedan 10 år anställd av AstraZeneca och idag ansvarig för att driva den strategiska processen samt delta i att definiera den långsiktiga inriktningen för inom vilka sjukdomsområden AstraZeneca skall verka.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till totalt 8,5 basbelopp.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. De innebär i huvudsak att ersättningsformerna skall vara marknadsmässiga och utgöras av fast lön, rörlig lön och pensionspremier.

Till stämman hade aktieägare inkommit med förslag om fondemission i B-aktien, men förslaget godkändes inte av årsstämman.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta VD Robert Löfvenmark på email robert.lofvenmark@medirox.se eller telefon 0155-22 19 00.

Styrelsen
MediRox AB (publ)
MediRox är främst verksamt inom diagnostikområdet koagulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför allt på medicinska laboratorier på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forskning samt på djursjukhus och inom intensivvården. MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR. Instrumenten mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid. Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox ReoRox-program är i första hand utvecklat för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Bolagets aktier är noterade på NGM Equity.

Dokument