Pressmeddelande Publicerat: 2008-12-17 09:38:00

Heart of Brands AB: Heart of Brands har tisdag den 16 december 2008 valt en ny styrelse

Val av ny styrelse Stämman beslutade att välja fem ledarmöter Jan Wister, Henrik Jakobsson, Stellan Berglund, Ulf Löwenhav och Thommy Nilsson intill tiden till nästkommande årsstämmas utgång. Styrelsen har valt Jan Wister till ordförande samt utsett Michael Ghaderi som ny VD för Heart of Brands.

Michael Ghaderi fick bemyndigande att utse styrelseledarmöter i dotterbolagen Gul & Blå AB och POUR AB samt VD. Val av justeringsman Leif Uppsäll utsågs att jämte ordförande justera protokollet. Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning har upprättats per den 31 oktober 2008 som visar att det egna kapitalet inte är förbrukat. Detta har undertecknats av bolagets revisor den 25 november 2008. Utvidgat bemyndigande Ordförande föredrog förslag till utvidgat bemyndigande av avseende rätt för styrelsen att besluta om nyemission även omfattande rätt till att teckna aktier med kvittningsrätt. Stämman beslutade enhälligt om utvidgat bemyndigande för styrelsen i enlighet med förslaget. Aktieägartillskott I och med att Maleke Invest AB tillskjutit villkorade aktieägartillskott är Heart of Brands omedelbara likviditets problem är nu undanröjt Michael Ghaderi 076-2031383 Jan Wister 070-6213500

Dokument