Pressmeddelande Publicerat: 2009-01-02 09:47:00

Kindwalls Bil AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

På en extra bolagsstämma i Kindwalls Bil den 29 december 2008 godkände bolagsstämman styrelsens förslag om en nyemission av preferensaktier om högst 30 mkr. Emissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagsstämman biföll också att ett bemyndigande lämnas till styrelsen att emittera högst 10,2 milj. preferensaktier på samma villkor till stamaktieägarna. Preferensaktierna emitteras till en teckningskurs om 1 krona och ger förtur till en årlig non-kumulativ utdelning om 10 öre ( 10 % av teckningskursen). Preferensaktierna kommer automatiskt att konverteras till en stamaktie av serie B under 2013 eller dessförinnan på begäran av innehavare med början år 2010. Kindwalls huvudägare tecknade via bolag den 31 december 2008 20 milj. preferensaktier genom kvittning av fordringar. Barkarby den 2 januari 2009 Kindwalls Bil AB Styrelsen

Dokument