Pressmeddelande Publicerat: 2009-01-27 16:28:00

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma kl. 13.00 torsdagen den 12 februari 2009 på Scandic Hotel Star i Lund, Glimmervägen 5. För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast per den 6 februari 2009, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 6 februari 2009. Anmälan skall ske skriftligen till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), Stortorget 9, 211 22 Malmö alt. via mejl till info@systematiska.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall antal biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt föras in i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering, sk rösträttsregistrering, måste vara verkställd innan den 6 februari 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Val av en eller två justeringsmän. 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5 Godkännande av dagordning. 6 VD Arild Russ redovisar verksamheten under 2008 samt plan för 2009. 7 Bemyndigande för styrelsen att förhandla om konvertering av konvertibellånet. 8 Förslag om bemyndigande att göra smärre justeringar. 9 Ev. övriga frågor. 10 Stämmans avslutande. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag 7. Styrelsen förslås ges ett bemyndigande att förhandla med samtliga konvertibelhållare om en konvertering av lånet till aktier till en kurs om lägst kvotvärdet (SEK 0,0514). 8. Då stämmans beslut kräver registrering hos Bolagsverket, där de formella kraven är strikta, och för att undvika extra kostnader föreslås att styrelsen eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i stämmans beslut. Styrelsens förslag i sin helhet samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, i Malmö, under minst två veckor närmast före stämman. Malmö januari 2009 Styrelsen

Dokument