Pressmeddelande Publicerat: 2009-02-05 13:20:00

Catering Please i Skandinavien AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Catering Please

Catering Please i Skandinavien AB (publ) höll extra bolagsstämma kl. 10.00 den 5 februari 2009 i Vaxholm.

Stämman beslutade att styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Sigtuna kommun, och att bo-lagsordningen skall ändras i enlighet därmed. Stämman beslutade att föremålet för Catering Please i Skandinavien AB:s verksamhet skall vara att bedriva restaurang- och cateringverksamhet, samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, jämte därmed förenlig verksamhet, och att bolagsordningen skall ändras därmed. Stämman godkände styrelsens beslut av den 7 januari 2009 om nyemission av aktier i Catering Please i Skandinavien AB med företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav av aktier. Enligt styrelsens beslut skall aktieägarna för varje aktie erhålla en teckningsrätt. Innehavare av teckningsrätter äger rätt att under teckningstiden, för varje teckningsrätt, teckna sig för en ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till att erhålla teckningsrätter är den 11 februari 2009. Teckningsrätter är fram till och med teckningstidens utgång fritt överlåtbara. Teckning av aktier får ske från och med den 16 februari 2009 till och med den 6 mars 2009, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie genom samtidig kontant betalning eller, om så är särskilt angivet, genom att innehavare av teckningsrätter kvittar skulder på grund av teckning av aktier mot fordringar som innehavaren har gentemot Catering Please i Skandinavien AB. Vid fullt utnyttjande av teckningsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 637.500 kronor genom utgivande av 7.500.000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,085 kronor. Tecknare har förbundit sig att i nyemissionen teckna sig för sammanlagt 2.649.999 aktier vilka utgör 35,3 procent av det totala antalet aktier som skall emitteras. Stämman godkände styrelsens beslut av den 7 januari 2009 om emission av teckningsoptioner. Teckningsberättigad till högst 7.500.000 teckningsoptioner är med avvikelse från aktieägarnas före-trädesrätt Mangold Fondkommission AB som förvärvar teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att till aktietecknarna i ovan angiven företrädesemissionen överlåta en teckningsop-tion per tecknad aktie. Sådan överlåtelse skall ske utan vederlag. Innehavare av emitterade teck-ningsoptioner äger rätt att under tiden fram till och med den 30 juni 2009 för en teckningsoption teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1,40 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas före-trädesrätt är att avvikelsen gör det möjligt att tilldela personer som tecknat aktier i företrädesemis-sionen teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att ökas med 637.500 kronor genom emission av 7.500.000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,085 kronor. Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1.500.000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 127.500 kronor. Bemyn-digandet innefattar beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission av aktier enligt bemyndigandet skall ske till en teckningskurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen skall kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för Catering Please i Skandinavien AB:s aktie som möjligt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. Genom bemyndigandet finns beredskap för att med kort varsel kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv mot betalning i egna aktier inom ramen för den fortsatta expansionen av verksamheten eller vid behov, med kort varsel, anskaffa kapital. Stämman beslutade att Catering Please i Skandinavien AB:s verksamhet i sin helhet överförs till det helägda dotterbolaget Klarago AB. Stämman valde Tobias Benne och Olle Kannö, båda verksamma vid Moretime Ekonomi & Revision AB i Stockholm, till revisorer i Catering Please i Skandinavien AB för tiden till och med slutet av årsstämman år 2012. Information: Kortnamn: CAPL ISIN-kod: SE0002059386 För mer information, kontakta Ia Johansson, VD Catering Please i Skandinavien AB (publ) Tel. 08-591 201 20 ia.johansson@cateringplease.se Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden; 1/ Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl 2/ Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. 3/ Transportindustrin genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag och tågoperatörer. Bland kunderna finns, Ryanair, Skyways och Kronflyg m.fl 4/ Omsorg & Skolor med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med flera inom framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Dokument