Pressmeddelande Publicerat: 2009-02-25 10:02:00

Cortus Energy AB: Kallelse till extra bolagsstämma i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ.), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 mars 2009 kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Deltagande i stämman Aktieägare som önskar få delta i stämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 19 mars 2009, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast klockan 12.00 torsdagen den 19 mars 2009, per post under adress SystemSeparation Sweden Holding AB, Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, per fax 08-50129441 eller via e-mail till info@systemseparation.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.systemseparation.se. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd torsdagen den 19 mars 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 30.018.786. Förslag till dagordning Styrelsens förslag till dagordning är följande: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Val av protokollförare vid stämman. 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Godkännande av dagordning. 6. Val av en eller två justeringsmän. 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 8. Beslut om ändring av bolagsordningens § 4 Aktiekapital och § 5 Antalet aktier. 9. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Eastern Bio Holding AB samt beslut om apportemission. 10. Beslut om ändring av bolagsordningens § 4 Aktiekapital och § 5 Antalet aktier. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 12. Stämmans avslutande. Styrelsens beslutsförslag Punkt 8 Ändring av bolagsordningen I syfte att möjliggöra apportemissionen enligt punkt 9 samt, för det fall apportemission ej godkänns, öka utrymmet för bemyndigandet enligt punkten 11, föreslår styrelsen att § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande: § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.700.000 kronor och högst 10.800.000 kronor. § 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Punkt 9 Beslut om förvärv av samtliga aktier i Eastern Bio Holding AB samt beslut om apportemission Styrelsens förslag innebär huvudsakligen: att stämman skall godkänna Bolagets förvärv av aktierna i Eastern Bio Holding AB enligt de villkor som fastställts eller kommer att fastställas av styrelsen; att stämman skall besluta om en ökning av aktiekapitalet med 1.350.000 kronor genom en apportemission om 15.000.000 aktier i Bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 9 öre; att aktieägarna i Eastern Bio Holding AB, dvs Vostok Komi (Cyprus) Limited, Bohusman AB och Swede Bondsko AB, skall äga rätt att teckna aktierna och betala dem genom tillskott av samtliga 2.624 aktier i Eastern Bio Holding AB; att den apportegendom i form av aktier i Eastern Bio Holding AB som kan komma att tillföras Bolaget mot vederlag av nyemitterade aktier beräknas ha ett värde om 20.850.000 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,39 kronor per aktie. Det beräknade värdet är baserat på stängningskursen för Bolagets aktie den 20 februari 2009 och styrelsen beräknar att apportegendomen - i enlighet med IFRS 3 - kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde men att teckningskursen - i enlighet med IFRS 3 - slutligt kommer att fastställas utifrån stängningskursen på Bolagets aktie på transaktionsdagen, vilken beräknas bli den 3 april 2009, och därför kan komma att avvika från den beräknade teckningskursen, att betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 3 april 2009; att teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 3 april 2009; att de nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB); samt att styrelsens motiv till förslaget är att förvärvet av Eastern Bio Holding AB är ett första led i en strategiförändring som syftar att utöka verksamheten och därmed etablera en diversifierad leverantör till kraftindustrin med fokus på miljöteknik. Punkt 10 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår, villkorat av stämmans godkännande av beslut om apportemissionen enligt punkten 9 samt beslut om förslaget om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier enligt punkten 11 nedan, att § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande: § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.050.000 kronor och högst 16.200.000 kronor. § 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 45.000.000 och högst 180.000.000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier varvid aktieägarna skall ha företrädesrätt. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 12.148.309,26 kronor genom emission av högst 134.981.214 aktier. För det fall apportemissionen enligt punkten 9 inte genomförs så skall bemyndigandet enligt denna punkt 11 begränsas till att avse en ökning av aktiekapitalet med högst 8.098.309, 26 kronor genom nyemission av högst 89.981.214 aktier. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt styrelsens i punkterna 8 och 10 angivna förslag fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkterna 9 och 11 på den föreslagna dagordningen hålls tillgängliga på Bolagets kontor, med adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida från och med den 11 mars 2009. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Sollentuna den 25 februari 2009 System Separation Sweden Holding AB (publ) Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Daniel Weitmann CFO Tel: 0730 79 39 88

Dokument