Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-24 08:36:00

Wiking Mineral AB: Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås

- Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Wiking Mineral AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på Aktietorget, rapporterar resultatet av ett kompletterande borrprogram utfört under sommaren och hösten 2008 vid Bunsåsfyndigheten i närheten av Sandviken i norra Bergslagen. En indikerad mineraltillgång om 530.000 ton med 0,4 g/t Au, 24 g/t Ag, 0,5 % Cu och 2,0 % Zn har påvisats. Därtill finns 430.000 ton med en antagen mineraltillgång med 0,3 g/t Au, 10 g/t Ag, 0,5 % Cu samt 1,8 % Zn. Bunsåsfyndigheten är en ytnära förekomst. En förstudie av tänkbara utvecklingsstrategier för projektet har inletts. I samband med undersökningen av Bunsåsfyndigheten har det framkommit indikationer på ytterligare mineralisering i området. Bolaget planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Bunsåsfyndigheten Wiking Mineral har under sommaren och hösten 2008 utfört ett program med diamantborrning mot Bunsåsfyndigheten. Programmet omfattade 10 borrhål om sammanlagt 2.277 meter. För att undersöka fyndighetens utveckling mot djupet kompletterades borrningen med elektromagnetiska borrhålsmätningar. Den under 2008 utförda borrningen har ökat kunskapen om Bunsåsfyndighetens haltstruktur. Den potentiellt brytvärda delen av Bunsåsfyndigheten har begränsats vilket även bekräftas av resultatet från de geofysiska borrhålsmätningarna. En beräkning av den samlade mineraltillgången i Bunsåsfyndigheten har utförts enligt polygonmetoden. Resultatet uppgår till följande: Indikerad mineraltillgång 530.000 ton med 0,4 g/t Au, 24 g/t Ag, 0,5 % Cu och 2,0 % Zn Antagen mineraltillgång 430.000 ton med 0,3 g/t Au, 10 g/t Ag, 0,5 % Cu och 1,8 % Zn Bunsåsfyndigheten är en ytnära komplex sulfidmineralisering med guld, koppar och zink som främsta värdekomponenter. Mineraliseringen uppträder som en brantstående zon i asksandstenar och tuffer. Zonen, som innehåller rikligt med antofyllitskarn, har tolkats som en central del av ett vulkaniskt malmsystem. Stor potential i Bunsåsområdet Borrningarna har ej avgränsat den mineraliserade zonen mot djupet eller i sidled. Det finns en stor potential för ytterligare fyndigheter med sulfidmineralisering i Bunsåsområdet. Bl.a. har utbredda sericit-muskovitomvandlade partier i asksandstenarna påvisats vilket tyder på en omfattande malmbildande aktivitet. En smal zon med höga halter av zink, bly och silver har påträffats i ett borrhål c:a 100 meter söder om Bunsåsfyndigheten (BN0804 med 0,22 m med 0,04 g/t Au, 91 g/t Ag, 0,1 % Cu, 8,25 % Zn, 3,77 % Pb mellan 143,58-143,80 m). Zonen, vars fortsättning mot djupet är okänd, visar potential för mineralisering med rik zink av s.k. distal typ. Fortsatt prospektering Bolaget utvärderar möjligheten att kunna utföra lönsam brytning av Bunsåsfyndigheten. En preliminär genomgång av olika brytningsscenarier för Bunsås visar på denna utvecklingspotential. För att få en bättre grund till en lönsamhetsstudie krävs en fortsatt undersökning och uppgradering av den antagna mineraltillgången hos fyndigheten. Ett kompletterande program med diamantborrning planeras. Borrning planeras även för att undersöka potentialen att hitta nya fyndigheter i Bunsåsområdet. Tanken är att sådana fyndigheter, tillsammans med Bunsåsfyndigheten, skulle kunna skapa en förbättrad grund för ett beslut om gruvutveckling i Bunsåsområdet. Teknisk beskrivning Wiking Mineral har under åren 2007 och 2008 utfört två program med diamantborrning i Bunsåsområdet. Borrningen har utförts av Olstam Borrteknik AB. Tillsammans med Bolidens under 1940-talet borrade hål har nu totalt 33 borrhål utförts på Wiking Minerals undersökningstillstånd Bunsås nr 2. Provberedning och kemiska analyser (ME-ICP-61, Au-AA26) inkluderande duplikatanalyser av borrkärnsprover har utförts av ALS Chemex laboratorier i Piteå och Vancouver. De utförda beräkningarna av mineraltillgångarna vid Bunsåsfyndigheten är baserad på 375 analyser. Uppgifterna i denna rapport har granskats och godkänts av bergsingenjör Hans Thorshag, oberoende gruvkonsult och godkänd av SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) som Kvalificerad Person. För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin Wiking Mineral AB (publ) Skeppargatan 27, 4tr 114 54 Stockholm Tel: 08-667 41 40 Fax: 08-667 41 40 E-post: dick.levin@wikingmineral.se Internet: www.wikingmineral.se Org nr: 556675-2068 Wiking Mineral AB (publ) bedriver prospektering av mineral och har som mål att finna brytvärda gruv-fyndigheter och vara en framgångsrik aktör inom svensk mineral- och gruvnäring. Bolaget projektportfölj består av 39 undersökningstillstånd om 17.468 hektar med inriktning på guld och basmetaller. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har ca 1.200 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM. För tabell och figurer -se bifogat dokument!

Dokument