Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-31 09:25:00

MediRox AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MediRox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009, klockan 15:00 på restaurang Horsvik i Studsvik.

Deltagande på stämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 24 april 2009 klockan 16:00. Anmälan till MediRox kan ske per post MediRox AB, 611 82 Nyköping, per mail info@medirox.se eller per fax 0155-26 30 11 och innehålla namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, och eventuell uppgift om biträde och eventuell fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare i god tid före den 23 april 2009, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av protokollsekreterare 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. VDs tal och föredragning av framlagd årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse 8. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 9. Redogörelse för valberedningens arbete 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter 12. Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare 13. Aktieägare föreslår fondemission och notering av B-aktien 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Valberedningens förslag (punkt 1, 10, 11) - Till ordförande för årsstämman föreslås Stephane Pleijel. - Arvode till styrelsens ordförande föreslås till 2,5 prisbasbelopp och till ledamöter 1,5 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Anställda erhåller inget arvode. - Att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. - Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Åström och Märit Östling samt nyval av Kent Svensson och Mats Rånby. Till styrelseordförande föreslås Marie Åström. - Revisorerna arvoderas enligt räkning Styrelsens förslag 8b. Styrelsen föreslår utdelning 0:30 kronor per aktie för 2008. Avstämningsdag föreslås bli 5 maj 2009. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd från Euroclear Sweden AB 8 maj 2009. 12. Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska kvarstå som tidigare Förslag till fondemission och notering av B-aktie 13. Aktieägare Bertil Lindkvist föreslår att årsstämman fattar beslut om fondemission av B-aktier, varvid för 1 gammal aktie, oavsett aktieslag, erhålls 1 ny B-aktie. Vidare föreslås att årsstämman fattar beslut om notering av B-aktien. Förslaget skulle medföra ändringar av bolagsordningen, vilket innebär att förslaget genomförs om det får stöd av 2/3-delar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktier och röster MediRox AB aktiekapital uppgår till 989 000kr och är fördelat på 2 967 000 aktier, varav 2 637 000 A-aktier och 330 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har en röst och en B-aktie har 1/10-dels röst. Styrelsens rekommendation, övriga stämmohandlingar, årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga senast onsdagen den 15 april 2009 på MediRox kontor och hemsida www.medirox.se. Studsvik i mars 2009 Styrelsen

Dokument