Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-28 16:07:00

Senzime AB: Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ) den 28 april 2009

Nedan sammanfattas besluten från årsstämman - Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdispositionen skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter. - Stämman beslutade att ett arvode om maximalt 100 000 kr utgår till styrelsen för inbördes fördelning, samt att revisorsarvode kommer att utgå enligt godkänd räkning. - Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av maximalt 2 000 000 st. nya aktier. Beslutet innebär att nyemissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och att betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Staffan Boström, Thomas Carlsson, Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Dag Thulin och till ny ledamot valdes Lars Wiklund. Åke Nylander hade avböjt omval. Till styrelsesuppleanter omvaldes Martin Boström och Björn Malmberg. - Stämman beslutade att bolagsordningen ändras till att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta: Adam Dahlberg, styrelseordförande Mobil +46 (0)70 667 95 30 Staffan Boström, VD Tel. +46 (0)18 51 56 40 Mobil +46 (0)70 607 10 02 Om Senzime Uppsalabaserade Senzime, grundat 1999, har utvecklat en mätteknologi som möjliggör automatiserad kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor. Behovet av dessa s.k. on-linemätningar ökar inom flera branscher, däribland läkemedelsframställning och sjukvård. Senzimes produkterbjudande består av mätinstrument med tillhörande engångsartiklar i form av sensorer. Konceptet kan på så vis liknas vid t.ex. en dialysmaskin med tillhörande filter. Senzime har ingått ett globalt distributionsavtal med holländska Applikon, världens tredje största leverantör av bioreaktorsystem till läkemedelsindustrin och arbetar parallellt med detta med att utveckla instrument för automatiserad kontinuerlig blodsockermätning inom intensivvård. Bolagets största ägare är medlemmar ur familjen Crafoord, kanske mest känd för sin medverkan i uppbyggnaden av medicinteknikföretaget Gambro. Senzime är ett publikt bolag och dess aktie är upptagen för handel på AktieTorget.

Dokument