Mer från bolag Publicerat: 2016-11-25 15:05:00

AcouSort AB: Förtydligande om tidigare genomförd kvotvärdesemission

AcouSort AB (”AcouSort”) genomför för närvarande en publik nyemission om 11 MSEK inför planerad notering på AktieTorget. Då frågor har inkommit till AcouSort gällande en tidigare genomförd kvotvärdesemission, väljer bolaget att kommunicera ett förtydligande kring denna.

I september 2016 genomfördes en nyemission av 49 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Denna teckningskurs motsvarade aktiens kvotvärde vid tidpunkten för kvotvärdesemissionens genomförande. Nyemissionen, som i sin helhet riktades till befintliga ägare i bolaget, resulterade i en ökning av aktiekapitalet om 490 000 SEK, från 61 250 SEK till 551 250 SEK. Bolagets motiv för att genomföra denna kvotvärdesemission var att öka aktiekapitalet till en nivå som krävs för att kunna göra bolaget publikt, vilket vid tidpunkten för kvotvärdesemissionen var en förutsättning för att bolaget skulle kunna genomföra sina kapitaliserings- och noteringsplaner. Kvotvärdesemissionen syftade således inte till att tillföra bolaget rörelsekapital utan var endast av teknisk karaktär för att tillföra bolaget bundet kapital.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040 – 615 14 10
E-post:
info@sedermera.se

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.