Pressmeddelande Publicerat: 2017-03-24 13:17:00

Oden Control AB: Oden Control AB Årstämma 2017

Aktieägarna i Oden Control AB 556529-7057, inbjuds härmed till årsstämma den 21 april 2017 kl. 16.00

Plats:
Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2,15533 Nykvarn

Aktieägare som önskar delta, ska senast kl. 12.00 den 13 april 2017 vara införd i den av Euroclear förda aktieboken, samt vara anmäld till bolaget.
Anmälan görs till oden@odencontrol.com eller per post till Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn.

Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet
5. Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet till styrelseledamöterna i styrelsen och verkställande direktören 1 januari till 31 december 2016
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämman avslutas

Nykvarn mars 2017

STYRELSEN