Pressmeddelande Publicerat: 2017-04-26 11:48:00

Amhult 2 AB: Optionsavtal mellan Amhult 2 AB och Lysevägens Bostads AB tecknat

Pressmeddelande 07/17
2017-04-26

Ett optionsavtal har den 25 april tecknats mellan parterna Amhult 2 AB (publ) och Lysevägens Bostads AB avseende Skogens Gård.

Avtalet reglerar i sammandrag att Lysevägens Bostads AB, ägare till fastigheten Skogens Gård, tillsammans med Amhult 2 AB, har ansökt om detaljplan för bostadsändamål för del av Fastigheten Skogens Gård, där kostnaderna för fastighetsbildning och planarbete kommer att utges av Amhult 2. Stadsbyggnadskontoret har ännu inte utsett handläggare och lämnat planbesked.

Lysevägens AB förbinder sig att avyttra den del av fastigheten som kommer att omfattas av kommande detaljplan. Sedan en eller flera registerfastigheter bildats av det område som omfattas av den kommande detaljplanen och planen vunnit laga kraft ska den/de fastigheter som bildats värderas av oberoende auktoriserat värderingsföretag för fastställande av fastighetens/fastigheternas marknadsvärde.

Lysevägen förbinder sig efter avrop avyttra fastigheten/fastigheterna till Amhult 2 för dess/deras marknadsvärde enligt värderingen med avdrag för av Amhult 2 nedlagda kostnader för planarbete och fastighetsbildning/ar.

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017.

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35