Rapporter Publicerat: 2017-08-18 09:00:00

Oden Control AB: Halvårsrapport 2017

Halvårsrapport, 2017                                             Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2017                            

Halvårsrapport, 2017                                            

Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2017                            

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år  

Perioden i korthet:

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 487 TSEK (687 TSEK)                  

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 205 TSEK (233 TSEK)

- Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 86 % (58 %)

- Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 96 % (82 %)                                               

- Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till 29 % (3 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för andra kvartalet uppgick till 20 % (0 %)                 

- Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 140 TSEK (20 TSEK)

- Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 42 TSEK (0 TSEK)

- Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till 0,02 kr (0 kr)

- Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till 0,01 kr (0 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten:                         

Försäljningen ligger lika mot föregående kvartal.

Ingen större order under perioden men vi upplever att Intresset från kunder och aktörer i branschen blivit högre då den nya ställdonsserien fått bevisa sin prestanda under en längre tid.

Ekonomi:

Ekonomin går vidare åt rätt håll med stärkta nyckeltal.

Framtid:

Vi kommer fortsatt försöka finna ett förslag till lösning på att Oden / ASAB skall kunna agera som ett komplett bolag med hela värdekedjan under ett tak.

Våra ställdon kommer visas för de stora ventiltillverkarna, där det finns möjlighet till större ordervolymer.

Vi kommer vidare synas på viktiga mässor i Sverige och utlandet som söka bra försäljningskanaler.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                         

Bolagets likvida medel, uppgick till 299 TSEK (101 TSEK).

Soliditeten är 76 % (60 %)                                  

Kundfordringarna uppgick till 81 TSEK (122 TSEK)                 

Resultaträkning 2017-01 2016-01 2017 2016
-01 -01 -04 -04
-01 -01
2017-06 2016-06 2017 2016
-30 -30 -06 -06
-30 -30

Nettoomsättning 487 306 687 260 204 233
944 368
Rörelsens kostnader -284 756 -601 -131 -200
943 792 377

Rörelseresultat före 202 550 85 317 73 32
avskrivningar 152 991

Avskrivningar -61 998 -65 106 -30 -32
999 553

Rörelseresultat                 42 438
140 552   20 153
211

Finansiella intäkter 0 0 0 1
Finansiella kostnader -139 -700 0 0

Resultat efter 140 413 19 511 42 439
finansiella poster 153

Skatter 0 0 0 0

Resultat efter skatt 140 413 19 511 42 439
153

Balansräkning 2017-06 2016-06 2016
-30 -30 -12
-31

Anläggningstillgångar
Immateriella 377 494 500 543 439
anläggningstillgångar 492
Materiella 0 3 118 0
anläggningstillgångar
Finansiella 6 693 66 693 6 693
anläggningstillgångar
Summa 384 187 570 354 446
anläggningstillgångar 185

Omsättningstillgångar
Övriga 734 433 1 127 971
omsättningstillgångar 559 612
Likvida medel 298 804 101 024 29
396
Summa 1 033 1 228 1 001
omsättningstillgångar 237 583 008

Summa tillgångar 1 417 1 798 1 447
424 937 193

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 077 1 078 937
592 377 179

Skulder
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 339 832 720 560 510
014
Summa skulder          720 560 510
339 832 014

Summa eget kapital & 1 417 1 798 1 447
skulder 424 937 193

Kassaflöde 2017-01 2016-01 2017
-01 -01 -04
-01
2017-06 2016-06 2017
-30 -30 -06
-30

Kassaflöde från den
löpande
verksamheten före 202 411 84 617 73
förändring rörelsekapital 152

Förändring rörelsekapital 66 997 -26 555 -68
084

Kassaflöde från den 269 408 58 062 5 068
löpande verksamheten

Kassaflöde från 0 0 0
investeringsverksamheten

Kassaflöde från 0 0 0
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde 269 408 58 062 5 068

Likvida medel vid 29 396 42 962 293
periodens början 736

Likvida medel vid 298 804 101 024 298
periodens slut 804

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen:

Delårsrapport 3 2017,     2017-10-24                

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com

18 Augusti 2017

STYRELSEN