Rapporter Publicerat: 2017-08-24 10:25:00

Amhult 2 AB: Delårsrapport 2/2017

Januari-juni 2017, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 13 652 (7 025) TSEK. Resultatet för perioden 4 367 (1 187) TSEK efter skatt.  Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,64 (0,19) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 13 652 (7 025) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 4 367 (1 187) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Amhult 2 tecknade under maj månad ett hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland. Avtalet är tjugoårigt och omfattar totalt drygt 706 kvadratmeter i Willys huset. Ytan kommer att anpassas till Folk-tandvårdens behov och innebär en utbyggnad av fastigheten med ca 400 m2 på ännu ej utnyttjad byggrätt på plan två. Tillträde för Folktandvården är preliminärt planerat till den 1 januari 2018.  

Amhult 2 har i maj också tecknat ett entreprenadavtal med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Amhult 108:3, benämnt Luftseglaren 2. Kv. Luftseglaren 2 omfattar ca 3 477 m2 BTA och här kommer att byggas 36 lägenheter med upplåtelse-formen hyresrätt och en undermarksparkering med plats för 40 p-platser vilka kommer att hyras ut separat. Bygglov är beviljat under perioden och byggnationen planeras påbörjas i augusti 2017 och kommer att vara färdigställt preliminärt första perioden 2019.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital:                       136 950 660 SEK
Antal aktier:                        6 847 533 aktier

Fördelning av utgivna aktier

Aktieslag:                            A

Antal:                                  2 025 000

Aktieslag:                            B

Antal:                                  4 822 533

Kvotvärde:                          20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 0,64 (0,19) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2016-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 17 augusti 2017

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                                           Maria Nord Loft                
Styrelseordförande                                  Verkställande direktör

Alf Lindqvist                                            Niels Techen                       Göran Evaldsson
Styrelseledamot                                        Styrelseledamot                   Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2017-11-02| 3:e kvartalsrapport              (30 sep 17)

2018-02-22| Bokslutskommuniké           (31 dec 17)

2018-03-19| Årsredovisning 2017