Rapporter Publicerat: 2017-08-25 08:00:00

AcouSort AB: AcouSort: Delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 1 142 (969) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -2 614 (-71) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,14) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (68 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 732 (692) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -1 750 (46) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (0,09) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 512 500 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier. Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) som genomfördes 2016 varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· Den 11 april 2017 meddelade AcouSort att Bolaget beslutat att inte fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, som ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Patentansökan avsåg en teknik som inte bedömdes vara tillämplig för nuvarande och framtida produkter inom Bolaget. Beslutet innebär en kostnadsreduktion för AcouSort mellan 50 000 - 70 000 SEK per år under 2017 och 2018.

· AcouSort meddelade i flaggningsmeddelande den 2 maj 2017 att LU Holding AB, fjärde största ägare i Bolaget, har minskat sitt aktieinnehav till under 10 procent. 

· AcouSort kallade till årsstämma den 17 maj 2017. Mer information finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

· AcouSort publicerade årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

· Den 16 juni 2017 hölls årsstämma i AcouSort. Stämmokommuniké med en sammanfattning av de beslut som fattades finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· AcouSort publicerade den 4 juli 2017 en omfattande nulägesrapport om status i Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

· Den 7 augusti meddelar AcouSort AB att det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende AcouSorts patentansökan med patentansökningsnummer 2014-533243. Patentansökan är från samma patentfamilj som tidigare har godkänts inom USA och Europa och det avser 2D-fokusering vid separation av celler eller partiklar. Beskedet innebär att det japanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har blivit dags för mig att summera upp och kommentera det andra kvartalet 2017. AcouSort har nu varit noterat på AktieTorget i cirka sex månader och under tiden som fortlöpt sedan noteringen har vi i stort följt den plan som kommunicerades inför vår notering gällande en rad projekt och aktiviteter.

Vi kunde under våren meddela att fjärde fasen av Bolagets samarbete med Life Science-Partner 1 påbörjats. I detta projekt utvecklar vi en blodseperationsmodul till partnerns kliniska diagnostikutrustning. Vi har i samband med uppstarten av projektet även påbörjat en förhandling om kommersialiseringsavtal med Life Science Partner 1, vilket vi beräknar slutföra under andra halvåret 2017. Utvecklingssamarbete för den första fasen med Life Science-Partner 2 gällande AcouWash-systemet kunde planenligt avslutas i slutet av juni månad och vi kommer inom kort inleda en diskussion gällande en potentiell fas 2-del.  

Under perioden tecknade AcouSort även avtal gällande en förstudie med vår tredje OEM-partner, vilket avser utveckling av en blodseperationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar. Studien är beräknad att avslutas under Q3 2017 och har som huvudmål att undersöka huruvida AcouSorts teknologi för separation av blodplasma går att använda i samarbetspartnerns framtida produkter. Vi är mycket glada över att AcouSorts strategiska OEM-projekt utvecklas positivt och enligt förväntningar har vi uppnått ett viktigt antal milstolpar. Målsättningen i alla dessa tre samarbeten är att AcouSort skall bli leverantör av OEM-moduler till våra samarbetspartners respektive produkter och gynnas av deras internationella distributionsnät och kundbas. Alternativt, om integrationen med kundens system blir för komplicerad, ska kunden själv kunna producera hela eller delar av separationsmodulen på licens från AcouSort.  

Under året har vi bedrivit intensivt marknadsföringsarbete gällande AcouTrap-systemet. Det är glädjande att kunna meddela att våra marknadsföringsaktiviteter för AcouTrap har skapat ett stort internationellt intresse för produkten och dessutom har genererat flera intressanta leads gällande potentiella produktförsäljningar inom en snar framtid. Vi ser dock inte detta som ett läge att slappna av utan vi har initierat ett utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra instrumentets prestanda. 

Produktutvecklingen av vårt andra forskningsverktyg, celltvättningssystemet AcouWash, pågår för närvarande. Teknikutvecklingen av AcouWash är färdig. Däremot har den så kallade produktifieringen, det vill säga paketering av teknologin till en användarvänlig produkt, visat sig vara mer omfattande än vad som ursprungligen antagits. Detta har gjort att lanseringen av produkten blivit senarelagd. Det är självklart tråkigt att behöva senarelägga lanseringen av AcouWash, vår främsta målsättning är dock att kunna leverera en så bra och högkvalitativ produkt som möjligt. Med det extra arbete som vi nu lägger på produktifieringen av AcouWash är vi övertygade om att systemet kommer att erbjuda avgörande konkurrensfördelar gällande bland annat automatisering av celltvättsprocessen och skonsamhet mot cellerna eller partiklarna i det prov som undersöks. De första 2-3 prototyperna av den kommersiella versionen planeras att färdigställas under hösten 2017 och den formella lanseringen av AcouWash planeras att påbörjas under Q4 2017. Vi har även identifierat en potentiell kandidat för betatestning av den första AcouWash-prototypen och vi förhandlar just nu villkor för detta tillsammans med parten.

Som en del av AcouSorts patentstrategi har vi valt att inte fullfölja vår patentansökan gällande P10814. Det är en del av AcouSorts generella patentstrategi att ansöka om flera olika patent för relativt breda applikationer inom akustofluidik. Därefter, i takt med att patentansökningarnas process utvecklas och blir dyrare, utvärderas och prioriteras patentansökningarna baserat på deras respektive applicerbarhet i bolagets aktuella och planerade produkter. Med de besparingar vi gör genom att inte gå vidare med P10814 får vi ökade resurser att gå vidare med våra andra patentansökningar som vi bedömer passar vår produktportfölj bättre. 

I takt med att AcouSort allt mer nu går från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag, till att också marknadsföra och sälja vår teknologi och våra produkter på en internationell marknad, är det viktigt att vi är proaktiva och investerar i vår organisation och infrastruktur. Under perioden har vi därför påbörjat vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem samt nyanställt personal för att möta framtida utmaningar. Med vår nyanställda personal och vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem är jag övertygad om att AcouSort står väl rustat för framtida utmaningar och expansion.

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB