Rapporter Publicerat: 2017-08-30 08:30:00

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 1 2017/2018

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET  

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2017/2018

1 april - 30 juni 2017.

 

Nettoomsättningen uppgick till 4 200(3 509) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 462 (1 295) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 139 (1 011) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,171 (0,152*) SEK.

Under det första kvartalet uppgick omsättningstillväxten till ca 20 procent och vinsttillväxten till ca 13 procent.

*Vid beräkning av resultat per aktie för första kvartalet under föregående räkenskapsår användes antalet aktier per 2017-06-30. 

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

Bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har innan bolagets notering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar Wennerström vilket har bland annat kommunicerats i publicerade memorandum. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna genomföras i två omgångar - den 15 april 2017 och den 15 april 2018. Wennerström har dock valt att senarelägga överlåtelsen och parterna har i anledning därav överenskommit att överlåtelserna istället ska ske i tre omgångar i lika stora delar - den 2 januari 2018, den 2 januari 2019 och den 5 augusti 2019.  

Det finansiella utfallet för januari-mars 2017 blir sämre än kommunicerat den 21.e februari 2017. Bolaget har genomfört en stark försäljning för innevarande kvartal april-juni 2017 och har för närvarande beställningar på ca 4,2 MSEK för april-juni 2017. Bolaget har defensivt beräknat lönsam tillväxt för innevarande kvartal(april-juni) i jämförelse med jämförande period räkenskapsår 2016/2017

.  

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 4.000.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,6 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut 27 september 2017 med avstämningsdag 22 september 2017. Styrelsen vill också ändra bolagets utdelningspolicy till att även framtida årsvinster ska delas ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.  

VD HAR ORDET

Bolagets sjätte räkenskapsår har börjat starkt. Vi har för närvarande inga produktionsproblem och bedriver på så sätt en framgångsrik produktion. Vi har idag fler kunder än tidigare både vid beställning av projekt- och supportarbeten. Vår säljavdelning fortsätter bearbeta marknaden av reklam- och kommunikationsbyråer i framförallt Stockholmsområdet.

I maj månad prognostiserade vi en nettoomsättning på 3.5-4.0 MSEK för första kvartalet.  Vi lyckades slå vår prognos med en nettoomsättning på 4.2 MSEK och en vinst efter skatt på 1,134 MSEK. Bolaget har aldrig tidigare haft en så pass hög nettoomsättning och vinst efter skatt för perioden april-juni.  Som jag skrev i förra kvartalsrapporten, jag är övertygad att innevarande räkenskapsår blir betydligt mer framgångsrikt än föregående.

Förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag kommer vi att bli ett utdelningsbolag med en årlig utdelning av årsvinsten. Vi har tillräckligt med kapital för att fortsätta vår expansiva tillväxtplan och vi planerar för närvarande att expandera till en ny marknad enligt plan,  reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet. Under november månad kommer vi att genomföra säljmöten med byråer i Osloområdet och därefter öppna ett säljkontor. Försäljningssatsningen i Osloområdet beräknas tillföra intäkter från och med bolagets fjärde kvartal, januari-mars 2018.

Jag är nöjd med Provide ITs utveckling under kvartalet och ser med god tillförsikt framtiden an.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2017-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2017/2018 - 2017-11-29

Kvartalsrapport 3 2017/2018 - 2018-02-27

Bokslutskommuniké 2017/2017- 2018-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och  redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att  tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt  restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.