Pressmeddelande Publicerat: 2017-10-02 12:55:00

Sydsvenska Hem AB: Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

· Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat- och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
Av tillgängliga vinstmedel om 230 414 240 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Detta innebär att vid första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie och vid andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Det beslutades att 212 414 240 kronor balanseras i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016/2017.  
· Det beslutades att omvälja Karl Runeberg till styrelsen samt nyval av Katarina Reigo, Robert Swartling och Andreas Morfiadakis för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg ska vara styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik och Åsa Mossberg har avböjt omval.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna.
· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.