Rapporter Publicerat: 2017-11-17 08:30:00

Acrinova AB: Acrinova: Delårsrapport januari-september 2017

Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2017.

 

Sammanfattning perioden januari - sep 2017.

· Nettoomsättningen uppgick till 63 761 tkr (15 779).

· Rörelseresultatet uppgick till 43 988 tkr (11 482).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 13 745 tkr (2 572).

· Periodens resultat uppgick till 34 994 tkr (29 726).

· Periodens resultat per aktie uppgick till 7,74 kr (11,03).

· Eget kapital per aktie uppgick till 49,21 kr (42,32).

· Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 48 016 tkr  (12 094).                    

VD kommenterar

De första nio månaderna halvåret 2017 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen och helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin.

Vi har ett förvaltningsresultat på 13,7 mkr för årets första nio månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 2,6 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 35,9 mkr. Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 35,0 mkr mot 29,7 mkr förra året.

I och med förvärvet av VVS-huset Malmö AB så är vi nu väldigt väl rustade för att vara ett förvaltningsbolag som kan erbjudande heltäckande tjänster. Allt ifrån ekonomi och fastighetsskötsel till avancerade tjänster inom ventilation, värme och sanitet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)