Pressmeddelande Publicerat: 2017-11-23 09:51:00

Oden Control AB: Oden Control förvärvar ASAB (Actuator Solutions AB)

Oden Control förvärvar ASAB (Actuator Solutions AB). Genom förvärvet skaffar sig Oden Control en starkare position i ventil och ställdonsmarknaden då bolagen strategiskt kompletterar varandra väl.

Oden Controls styrelse har idag lagt fram ett förslag innebärande att ASAB förvärvas av Oden Control.

Bakgrund till förvärvet

ASAB och Oden Control har under längre tid arbetat tillsammans för att få ett bredare ställdonsprogram. ASAB har under åren byggt vidare på Oden Controls grundkoncept med Odenväxeln i nya applikationer och hjälpt till att driva på en billigare tillverkning.

ASAB har konstruerat och tillverkat montagedetaljer, linjär- och vridmoduler för Odenställdonen sedan 2008. Dessutom blev ASAB auktoriserad återförsäljare för Odenställdonen under samma år.
Sedan 2016 får Oden Control kommission för varje sålt ställdon från ASAB. Under det senaste året har Oden Control således fått sina intäkter enbart från royalties från ASAB.

ASAB ägs till 100 procent av Ilpo Porttila. Ilpo Porttila har lång erfarenhet och kunnande inom ventil- och ställdonsbranschen. Porttila är dessutom huvudägare i Oden Control med ett ägande om 15,55 procent samt styrelseledamot. ASAB grundades 2008 och har sitt säte i Nykvarn. ASAB har flera konstruktioner och anpassningar som, under Oden Controls ägo och varumärke, har förutsättningar att skapa större aktieägarvärde. ASAB tillverkar Oden ställdonen samt montagedetaljer för olika applikationer.

Tillsammans blir bolagen fortfarande en mycket liten spelare i jämförelse med hela världsmarknaden. Vår övertygelse är dock att vi tillsammans har en av branschens bästa konstruktioner med låga kostnader och kunnig personal.

Förvärvet är ett led i Oden Controls strategi att bli en betydande aktör i branschen. ASAB kommer integreras i Oden Control som ett tillverkande dotterbolag.

Förvärvet förväntas innebära en ökad omsättning för Oden Control och positiv påverkan på resultat. Men det är svårt att säga hur mycket högre omsättningen blir, då marknaden går upp och ned i den här branschen.

Framtiden ser ljusare ut p g a ökat intresse för ställdonen och kontinuerliga beställningar från befintliga kunder, i detta fall svenska ventiltillverkare och återförsäljare. Målsättningen är att bli en ställdonstillverkare som alla känner till och som kunderna kommer att ha som första val. Kunderna ska kunna köpa en komplett fungerande produkt från samma företag.

Om förvärvet

Förvärvet kommer att ske genom en riktad apportemission. Oden Control förvärvar 100 procent av aktierna i ASAB. Köpeskillingen består av 6 866 000 aktier i Oden Control AB som kommer att riktas till säljaren av ASAB, som är Ilpo Porttila. Ilpo Porttila, kommer att få cirka 53 procent av aktierna i Oden Control AB. Porttila avser att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden.

Totalt kommer antalet aktier i Oden Control att öka från 6 054 494 aktier till 12 920 494 aktier. Köpeskillingen blir Oden Controls kvotvärde 25 öre per aktie. ASAB har värderats med eget kapital enligt Q3, 2017 utöver detta tillkommer hela nyutvecklad V-serie ställdon samt alla montage konstruktioner, ritningar med mera som används för Oden produktion.

Förvärvet och övertagandet av rörelsen sker efter genomförd apportemission. Oden Controls styrelse avser därför att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas den 22 december 2017. Själva förvärvet kommer att beslutas enligt de sk. Leoreglerna, vilket innebär att 9/10 av rösterna vid stämman måste rösta för förslaget.

Samma styrelse och ledande befattningshavare blir kvar efter förvärvet.

Finansiell information i ASAB

ASAB Actuator Solutions AB       omsättning   2016:         3 444 tkr

                                                   Resultat         2016:               17 tkr

                                                   Eget kapital   2016:             741 tkr

Antal anställda: 1 st.

ASAB tillför 1 376 077,04 kronor i eget kapital till Oden Control.

"Detta är ett viktigt förvärv där Oden Control under många år kämpat med dålig lönsamhet. Nu får vi i och med denna affär 100 procent ägande till nya produkter, ännu bredare sortiment och kunnig personal i en affär som gör att Oden Control har mycket bättre förutsättningar för framtida nya affärer säger Magnus Wik, styrelseordförande i Oden Control."

"Oden Control har ett starkt varumärke och ett inarbetat namn som jag ser fram emot att integrera   i ASAB:s befintliga och framtida konstruktioner i säger Ilpo Porttila VD i ASAB".

Ilpo Porttila

VD

ASAB Actuator Solutions AB

Denna information är sådan information som Oden Control AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017.

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 44 11 789 eller besök www.odencontrol.se

November 2017

Styrelsen