Rapporter Publicerat: 2017-11-24 08:22:00

Envirologic AB: Delårsrapport januari - september 2017

Väsentliga händelser under perioden: · Nettoomsättning för perioden uppgår till, 12 687 tkr (3 122 tkr) · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgår till, 4 035 tkr (831 tkr) · Resultat före skatt för perioden uppgick till 1840 tkr (-3 095  tkr) · Resultat före skatt för tredje kvartalet uppgår till, 727 tkr (-1 369 tkr) · Eget kapital 30/9 2017 uppgick till 10 704 tkr (9 340 tkr) · Likvida medel, 30/9 2017, 4 819 tkr (5 490 tkr) · Periodens resultat per aktie uppgick till 0,24 kr (-0,41 kr) · Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (-0,18 kr) · Nya roboten Evo Cleaner levererad till kunder

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Våra huvudsakliga målgrupp, grisproducenter i Europa, upplever en fortsatt stabil marknad med goda priser på deras produkter. Det är god efterfrågan på griskött och exporten till bl.a. Kina lyfter bort eventuella köttöverskott ganska effektivt, vilket håller priserna uppe. Detta är naturligtvis positivt för oss och vi känner att intresset för våra produkter är högre än på länge. I Kina byggs det för tillfället ny grisproduktion för fullt, så man kan anta att Europas export dit borde minska med tiden, det är dock svårt att säga vilken tidsperiod det handlar om.

De svenska producenterna har, efter en ganska besvärlig höst med mycket regn, avslutat sitt skördearbete. Det innebär att vi nu går in i en intensiv period när det gäller säljarbetet. I Sverige finns idag drygt 20 st. EVO Cleaner installerade och de reaktioner vi fått från dessa första kunder är mycket glädjande, upp till 50 % snabbare och otroligt lättanvänd är vad man säger. Detta trots att vi under året haft en del igångkörningsproblem i form av buggar. Vi håller nu på att ta order för nästa år, leveranstiden är alltså fortfarande lite längre än önskvärt.

I Danmark pågår en rekryteringsprocess för att öka säljtrycket. Vi är inte nöjda med de ansträngningar nuvarande distributör har gjort och måste därför hitta nya lösningar. Marknaden finns definitivt där just nu och Envirologic kommer nu att bygga upp sin egen säljorganisation som sedan en tid varit planerat, men av olika anledningar blivit fördröjt. Vi räknar med resultat av detta under första halvan av 2018.

Ytterligare samarbete i Spanien har inletts. Det är företaget Ojefer, som är specialiserade inom utrustning till grisproduktion, som börjar sälja EVO Cleaner. Ojefer är grundat 1982 för att producera betongelement för djurstallar vilket man lyckat väl med. De har idag c:a 110 anställda och har sedan några år tillbaks sålt även teknisk utrustning till deras kunder. Vi kommer att utbilda dem samt leverera en demomaskin till dem under början av nästa år. Företaget M.B. Kärcher, som vi också startat samarbete med, är ett mindre företag och verksamt inom högtryckstvättning. Vi kommer att arbeta för att något av dessa, eller båda, företag kommer igång på ett bra sätt. Spanien är oerhört intressant, för tillfället det land i Europa med flest grisar.

I oktober fick vi en beställning på 6 robotar till Japan av Nakajima Seisakusho. Mycket glädjande att de igen beställer en större volym efter nedgången i deras beställningar på grund av turbulensen kring frihandelsavtalet, TPP. Ytterligare glädjande är att en av de robotar de beställt är en EVO Cleaner som de kommer att presentera på en lantbruksmässa i Nagoya i maj. Den finns nu på japanska, vilket det inte gått att översätta Clever Cleaner till, säkert en bidragande orsak.

Som jag skrivit tidigare har Kina visat allt mer intresse för våra produkter. Vi lägger lite tid på att sondera och lära oss marknaden där just nu, om deras import minskar kommer Europa att drabbas och därför vill vi utöka vår kundbas.

Leveranstakten under tredje kvartalet har hållits lägre. Produktion fick en välbehövlig semester efter det mycket hårda tempo som hölls i kvartal två och vi har legat på en mer normal takt för vår nuvarande kapacitet. Den ständiga balansgången mellan nödvändig kapacitet och kostnad kommer att behöva justeras för att vi långsiktigt ska kunna öka kapaciteten till att motsvara förväntad försäljning.

Utvecklingen av EVO Cleaner är klar, förutom kontakten med Internet. Vår leverantörs utrustning för detta håller inte vad de lovat så vi kommer att gå vidare med delar från annan leverantör. Vi räknar med att detta ska vara klart före årets slut. Vad gäller övrig utveckling på EVO Cleaner börjar det nu närma sig underhållsläge, med nya användare kommer det att finnas behov av det under ytterligare en tid.
Detta kommer att frilägga en del kapacitet för att titta på andra områden. Värmeväxlartvätten som körs hos Vattenfall ska utvärderas både tekniskt, men framför allt marknadsmässigt. Vi tror att den är värd att ta vidare, de erfarenheter vi samlat under tiden den har körts har varit goda, speciellt från de som använder den. Vi har sökt patent för detta och det har meddelats att det kommer att beviljas.
En EVO Cleaner kommer att installeras i ett mälteri på Irland. Det finns ett betydande antal mälterier i världen som har samma problem som i grisproduktion när det gäller tvätt. De har en arbetsmiljö som helt enkelt är alltför dålig för att man på ett hållbart sätt ska kunna upprätthålla en acceptabel hygien i produktionen.

Det ser bra ut för framtiden, en ny maskin, en stabil marknad, order kommer in och nya spännande projekt, både tekniskt och geografiskt. Under 2018 kommer vi att försöka expandera vår försäljning främst utanför Sverige, det är där vår stora marknad finns.

Jan Sandberg
VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Leveranserna av robotar skalades upp, 20 st. EVO Cleaner och 11 st. Clever Cleaner installerade.

Nya order på totalt 14 robotar mottagna.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Ytterligare 7 st. EVO Cleaner installerade.

Ytterligare order på 9 st. robotar.

           

Om Envirologic  

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv tvättning/rengöring av hälsovådliga utrymmen, utan att äventyra tvättpersonalens hälsa.

Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom grisproduktionen. Leveranser har skett till 18 länder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien och inom flera olika branscher.
Envirologic och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i Uppsala.

 

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista september 2017 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 622 ägare.

Bolaget har två utestående optionsprogram:
En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april - 15 april 2018.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april - 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista september 2017 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Det tredje kvartalet fortsätter i samma positiva anda som de tidigare med en god försäljning. Totalt har under årets första 9 månader 31 robotar levererats varav en övervägande del ingått i utrullningen av nya Evo Cleaner.

Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på vidareutveckling av den nya roboten samt ökade insatser på marknadsföring och försäljning.