Rapporter Publicerat: 2017-11-24 08:30:00

AcouSort AB: AcouSort AB delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Med försäljning i fokus Kommersialiseringsavtal med partner är långt framskridna och våra pågående OEM-projekt gör framsteg med goda resultat, vilket är mycket spännande eftersom vi ser en stor potential för dessa projekt. Samtidigt har vi under kvartalet erhållit vår första order av en AcouWash prototyp till NIH i USA, vilket kan bidra till att öppna den amerikanska marknaden för kommande affärer med nationella institut och laboratorium. För att etablera den amerikanska marknaden har AcouSort kontrakterat en amerikansk agent.

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "AcouSort" avses AcouSort AB (publ) med organisationsnummer 556824-1037.

Årets första nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Intäkterna uppgick till 1 810 (1 723) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -3 901 (51) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,52 (0,10) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 87 % (41 %). 

Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Intäkterna uppgick till 668 (762) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -1 288 (134) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (0,27) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 512 500 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier. Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) som genomfördes 2016 varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

· Den 4 juli lämnade AcouSort en statusuppdatering om Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

· Den 7 augusti meddelade AcouSort att det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende AcouSorts patentansökan. Detta innebär att det japanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan i Japan.

· Den 7 september meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet från amerikanska US National Institute of Health ("NIH"). NIH kommer även att bistå med betatestning av systemet och tillhandahålla feedback till AcouSort för färdigställandet av AcouWash.

· Den 12 september meddelade AcouSort att Bolaget har tecknat ett avtal med Dr. Sean M. Higgins, inom vilket Dr. Higgins kommer vara exklusiv nordamerikansk agent för bolagets produkter AcouWash och AcouTrap. Avtalet innebär att Dr. Higgins kommer att ansvara för marknadsföring och försäljning av produkterna på den nordamerikanska marknaden. Satsningen innebär AcouSorts första viktiga steg in på den viktiga amerikanska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 3 oktober lämnade AcouSort en statusuppdatering om Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har nu blivit dags för mig att summera det tredje kvartalet 2017, ett kvartal i vilket det verkligen har hänt mycket i AcouSort.

Vi inledde kvartalet med att avlägga en statusrapport med anledning av att Bolaget vid tidpunkten varit noterat på AktieTorget i ett halvår. Vi kunde i denna bland annat meddela att vi påbörjat förhandling om ett kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1, att vi ser en positiv utveckling i projektet med OEM-Partner 3 och att vi har inlett ett vidareutvecklingsarbete för AcouTrap. Vi rapporterade även om att vi genomfört en del nyrekryteringar och flyttat till större lokaler. I takt med att AcouSort allt mer går från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag, till att också marknadsföra och sälja vår teknologi och våra produkter på den internationella marknaden, är det viktigt att vi är proaktiva och investerar i vår organisation och infrastruktur. Med vår nyanställda personal och vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem är jag övertygad om att AcouSort står väl rustat för framtida utmaningar och expansion.

I augusti meddelade vi att det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende vår patentansökan med patentansökningsnummer 2014-533243. Patentansökan är från samma patentfamilj som tidigare har godkänts inom USA och Europa och det avser 2D-fokusering vid separation av celler eller partiklar. Immateriellt skydd är en viktig del av vår verksamhet och det är därför glädjande att vi nu har erhållit Notice of Allowance i Japan. Detta kan bli en central teknologi för våra produkter och med ett godkänt patent stärks våra framtida möjligheter. Notice of Allowance-beslutet innebär en ytterligare konsolidering av vår patentportfölj, som sedan tidigare innefattar patent i USA, Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz.

I september hade vi glädjen att meddela att vi erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet för leverans till årsskiftet. Kunden, amerikanska NIH, är en välrenommerad forskningsinstitution och det är positivt att de kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell klinisk applikation för systemet. Att vi under förhandlingsprocessen har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner är självklart positivt och är något som kommer underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska regeringskunder.

I september meddelade vi även att vi har ingått ett avtal med Dr. Sean M. Higgins om att han ska verka som nordamerikansk agent för våra produkter AcouTrap och AcouWash. Detta avtal innebär att vi nu på allvar börjat satsa på den viktiga och lukrativa amerikanska marknaden. Dr. Higgins har ett mycket gediget kontaktnät inom Life Science-branschen i Nordamerika och har dessutom under många års tid arbetat med affärsrelationer och försäljning. Han innehar även en PhD i cell- och molekylärbiologi, vilket gör att han har en djup vetenskaplig förståelse för våra produkter och dess fördelar. Jag är övertygad om att Dr. Higgins kommer prestera mycket väl i rollen som agent för AcouSort.

Sammanfattningsvis händer det mycket i Bolaget och i våra pågående projekt. Våra OEM-projekt gör framsteg med goda resultat, vilket är spännande eftersom jag ser en fin framtida potential för dessa projekt. Ett av projekten har tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern och vi följer givetvis denna utveckling noga. Vi har även haft en fin utveckling för våra forskningsinstrument, där vi under september erhöll vår första order för den första prototypen av AcouWash till NIH i USA och vi har även utvecklat en ny, förbättrad version av trappingenheten i AcouTrap som för närvarande utvärderas både internt och hos kunder. Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete under resten av 2017!

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

Om AcouSort

Världen står inför stora utmaningar inom medicin och diagnostik när jordens befolkning och medellivslängd ökar. I de flesta av de dödliga sjukdomar som människor idag avlider av, ökar överlevnaden markant om behandling sätts in i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Diagnostik och behandlingar finns, men ett stort problem är att analysen av patientens blod är tidskrävande och ibland inte helt tillförlitlig. Det finns ett enormt behov av nya och innovativa metoder för att kunna behandla och förbereda blodprover för att kunna förbättra diagnosticering och behandling. En effektivare bioanalys av patientens blod sparar liv. I dagsläget är det stort fokus på områdena biomarkörer och point-of-care. En biomarkör eller en biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd, till exempel ett sjukdomstillstånd. Biomarkörer används också för att följa patientens svar på behandling. Det går t.ex. att utläsa hur olika mediciner verkar i kroppen genom att följa biomarkörers tillstånd. Point-of-care innebär att patienten inte ska behöva vänta på provsvar utan får diagnos och behandling i direkt anslutning till vårdplatsen. AcouSorts unika teknologi att på plats separera ett blodprov till analyserbar blodplasma, möjliggör för vårdgivaren att direkt analysera och behandla patienten utan fördröjning.

AcouSort är ett teknikföretag baserat i Lund, inriktat mot att utveckla instrument för cell- och partikelseparation. Bolaget bygger sina produkter på en teknik som kallas akustofores, som är ett sätt att särskilja partiklar i en vätska med hjälp av ultraljudsvågor och hur partiklarna, på grund av deras fysikaliska egenskaper, reagerar när de blir utsatta för ultraljud. Tekniken har ett antal potentiella tillämpningsområden och ett av dem är just förberedelse av blodprover för bioanalys. Vetenskapen som AcouSort baserar sin teknik på härstammar till stor del från den forskning som utförs av forskargruppen ledd av professor Thomas Laurell vid Lunds universitet. Laurell, som även är styrelseledamot i Bolaget, har forskat om akustofores och dess tillämpningar i över 15 år och har publicerat över 230 vetenskapliga artiklar i sin forskningskarriär. Forskningsresultaten bygger på en sammanlagd forskningsbudget på över 120 MSEK sedan 2009 och forskargruppen har under denna tid publicerat cirka 60 vetenskapliga artiklar inom ämnet akustofluidik.

Utveckling i siffror tredje kvartalet 2017

Omsättning

Under årets tredje kvartal har AcouSort haft en nettoomsättning på 668 (762) KSEK vilken utgjordes av tjänster. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -1 288 (134) KSEK. Övriga externa kostnader, vilken till betydande del består av försäljningsomkostnader, uppgick för kvartalet till -427 (-512) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -1 523 (-115) KSEK, en ökning som framför allt beror på att Bolaget har anställt fler medarbetare. Några av dessa har tidigare arbetat som fristående konsulter.

Finansiell ställning

Den 30 september 2017 uppgick Bolagets soliditet till 87 (41) procent. Eget kapital uppgick till 6 054 KSEK jämfört med 710 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2017 uppgick AcouSorts likvida medel till 4 938 (593) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 6 969 KSEK jämfört med 1 722 KSEK föregående år. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Bolagets kassaflöde för året tredje kvartal uppgick till -2 205 (-151) KSEK. Bolaget har från och med räkenskapsåret 2017 ändrat redovisningsprincip gällande immateriella anläggningstillgångar och har gått från kostnadsföringsmodellen till aktiveringsmodellen. Under tredje kvartalet uppgick Bolagets investeringar till 253 (0) KSEK. 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som AcouSorts verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i november 2016 samt till Årsredovisningen för 2016.

Aktien

AcouSorts aktie noterades på AktieTorget den 9 januari 2017. Aktiens kortnamn är ACOU och ISIN-kod är SE0009189608. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i AcouSort AB till 7 512 500 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018-02-28
Delårsrapport, Q1 2018-05-16
Årsstämma, 2018 2018-06-13

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Freltoft, vd

Telefon:              +45 20 450 854

E-post:                 torsten.freltoft@AcouSort.com

Hemsida:            www.AcouSort.com

Adress:               Medicon Village, 223 81 Lund

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017.