Pressmeddelande Publicerat: 2017-11-27 10:05:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP genomför företrädesemission om 15 Mkr för att finansiera utvecklingen av sina produkter samt förvärv av veterinära produkter från ProBioTeh

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har den 27 november 2017 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15 Mkr.

Företrädesemissionen är via avtal om teckningsåtaganden säkerställd till 0,35 Mkr motsvarande ca 2,3 procent. Teckningskursen i företrädesemissionen är 4,30 kronor.

Sammanfattning

Styrelsen i DBP har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om ca 15 Mkr.

Emissionen omfattar högst 3 508 731 aktier till en kurs om 4,30 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 15 087 543,30 kronor vid full teckning.

Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 175 436,55 kronor

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 december 2017.

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 december 2017.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 5 december 2017.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017. Handel i teckningsrätter skall genomföras hos Aktietorget från och med den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.

Handel i BTA skall genomföras hos Aktietorget från och med den 7 december 2017, fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas marknaden genom pressmeddelande.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

För varje aktie i DB Pharma som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 5 december 2017, en (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Företrädesemissionen är säkerställd till ca 0,35 Mkr, motsvarande ca 2,3 procent, genom teckningsförbindelser.

Eminova Fondkommission AB kommer att ansvara för värdepappersrörelse i samband med den aktuella företrädesemissionen.

Bakgrunden till nyemissionen är att styrelsen bedömer det väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet samt för att för att finansiera förvärvet av nya veterinära produkter för upp till 2 Mkr från ProBioTeh (Belarus).

-        Förstärkning av bolagets kassa med ca 15 Mkr ska ge oss möjlighet att accelerera utvecklingen av produkter och inleda kliniska prövningen med minst en av våra produkter under 2018, - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP. - Vi har dessutom den lägsta burn-rate inom läkemedelsbranschen tack vare den affärsmodellen som vi använder, vilket gör att vi får mer värde för varje investerad krona. Därmed vill vi skala upp våra framgångar och förvärva unika och mycket lovande veterinära produkter från våra kollegor från ProBioTeh (Belarus). Detta kommer även att diversifiera vår produktportfölj med till exempel ett redan beprövat kliniskt och kommersialiserat på vissa marknader djurläkemedel av hög kvalitet som är mycket efterlängtat på marknaden."

Mer om Probioteh (Belarus) och deras produkter

ProBioTeh är ett vitryskt biotechföretag som är ett spin-off från Statliga Universitetet i Minsk. Det startades 2013 och har utvecklat en serie moderna biologiska läkemedel för olika djurslag - både för lantbruksdjur, sport- och sällskapsdjur. Läkemedlen säljs idag med stor framgång på den vitryska och ryska marknaden. Läkemedlen är immunstimulerande, ger friskare djur, och erbjuder därmed ett alternativ till antibiotika - ett område med mycket stora behov i Europa och globalt.

Mer om bolaget och våra produkter: www.doublebp.com