Rapporter Publicerat: 2017-11-28 12:39:00

Sydsvenska Hem AB: Kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2017 Sydsvenska Hem AB (publ)

VD har ordet 

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.
Några väsentliga händelser under perioden finns inte att rapportera.

 

 

Kvartal 1, juli 2017 – september 2017

 

Kvartal 1, juli 2016 – september 2016

Helår, juli 2016 – juni 2017

 

 

 

 

 

Totala tillgångar, tkr

759 816

 

687 005

760 164

Nettoomsättning, tkr *

10 854

 

 11 814

43 286

Likvida medel, tkr

30 814

 

52 879

30 912

Resultat efter skatt, tkr

4 560

 

4 993

28 035

Resultat per aktie, kr

1,9

 

2,1

11,7* Hyresintäkterna ökade med 9,7 % till 10 732 (9 890) övriga intäkter uppgick till 122 tkr (1 924 tkr).

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 400 000 stamaktier.

Rapportkalender

1.       2018-02-20 Halvårsrapport 2017/2018
2.       2018-05-29 Delårsredogörelse Q3 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över fem förvaltningsobjekt och är fullt uthyrda. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.