Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-04 17:14:00

SensoDetect AB: SensoDetects styrelse har beslutat rikta en kvittning för ett lån om 2,1 MSEK till Recall Capital Nordic AB.

Styrelsen har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 2 122 520 kronor och 1 534 500 aktier.

Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen utan teckningskursen per aktie blev 1,383 kr, vilket motsvarar en rabatt om 10,8% på stängningskurser över perioden 24 september till 24 oktober 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter, utspädning (6,5%) via, emissionen till 23 705 026 (22 170 526) och aktiekapitalet uppgår till 4 029 854,42 kronor (3 768 989 kr).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

- Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig heltäckande samarbetspartner som inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden, säger Johan Olson, vd SensoDetect AB (Publ.).

Genom att kvitta lånet genom en riktad nyemission bibehåller SensoDetect en stark likviditet för operativa kostnader, försäljning och marknadsbearbetning.