Pressmeddelande Publicerat: 2017-12-06 09:03:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBPI AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission av B-aktier som Bolaget genomför med teckningstid 7 -21 december 2017.

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid                                              7 - 21 december 2017 

Teckningskurs                                           4,30 SEK per aktie 

Teckning med stöd av teckningsrätter          För varje aktie i DBPI AB (publ) som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 5 december 2017, en (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Handel i teckningsrätter skall genomföras hos Aktietorget från och med den 7 december 2017 till och med den 19december 2017. 


Emissionsbelopp vid full teckning                 15 087 543,30 SEK 


Antal nyemitterade aktier vid full teckning    3 508 731 

Antal aktier innan emissionen                       17 543 655 

Teckningsförbindelser                                  Företrädesemissionen är säkerställd till ca 0,35 Mkr, motsvarande ca 2,3 procent, genomteckningsförbindelse med Recall Capital Nordic AB  

Aktiens kortnamn                                        DBP B 

ISIN-kod                                                     DBPI aktie har ISIN-kod: SE0007185525  För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD - Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Telefon: 073 570 02 03
E-post: igor@doublebp.com
 www.doublebp.com