Rapporter Publicerat: 2018-02-28 09:00:00

Oden Control AB: Bokslutskommuniké  2017

Bokslutskommuniké för helåret 2017 

Bokslutskommuniké, 2017                                 

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2017                

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

- Intäkterna för 2017 uppgick till 1 135 TSEK (1 148 TSEK)    

- Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 433 TSEK (236 TSEK)

- Bruttomarginalen för 2017 uppgick till 60 % (59 %)

- Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 31 % (69 %)                                                 

- Rörelseresultat i % av omsättning för 2017 uppgick till 16 % (-5 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9 % (4 %)                      

- Resultat efter skatt för 2017 uppgick till 177 TSEK (-122 TSEK)

- Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 37 TSEK (-50 TSEK)

- Resultat per aktie* för 2017 uppgick till 0,01 kr (-0,02 kr)

- Resultat per aktie* för fjärde kvartalet uppgick till 0 kr (-0,01 kr)

* periodens resultat dividerad med 12 920 494 utestående aktier

Verksamheten                            :                           

Under kvartal 4 2017 förvärvades ASAB Actuator Solutions AB genom apportemission.

ASAB Actuator Solutions AB:s siffror kommer att ingå från nästa kvartal.

Med ASAB är vi en komplett tillverkare av ställdon med tillbehör och kringutrustning.

Ekonomi:

Förutsättningarna för ökad omsättning och vinst ser bättre ut.

Stabilare med en soliditet på 81% och inga långfristiga skulder samt en kassa på 462kkr.

Framtid:            

Nu när den nya produktserien ställdon anses vara färdigutvecklad, kan mer tid och kraft läggas på försäljning.

Vi kommer under året att delta i flera mässor i egen regi samt flera mässor genom partners ute i världen.

ASAB:s förfinade utveckling av tillverkningsmetoderna och konstruktioner kommer att med en större volym ge ökad lönsamhet.

Oden Controls AB:s förvärv av ASAB Actuator Solutions AB i slutet av 2017, kommer att ge effekt på ekonomin och kommer att ge ökad omsättning.

Under Q1 2018 kommer ASAB:s kunder informeras om att all försäljning sker genom Oden Control och att ASAB kommer kvarstå som ett helägt tillverknings och produktutvecklingsbolag.

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                            

Bolagets likvida medel, uppgick till 462 TSEK (29 TSEK).

Soliditeten är 81 % (65 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 0 TSEK (80 TSEK)                       

Kassaflöde 2017-01-01 2016-01-01 2017-10-01 2016-10-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring rörelsekapital 301 398 67 589 68 429 41 621
Förändring rörelsekapital 131 572 -81 154 -108 712 -55 415
Kassaflöde från den löpande verksamheten 432 970 -13 565 -40 283 -13 794
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0
Periodens kassaflöde 432 970 -13 565 -40 283 -13 794
Likvida medel vid årets/periodens början 29 397 42 962 502 650 43 191
Likvida medel vid årets/periodens slut 462 367 29 397 462 367 29 397


Resultaträkning jan-dec jan-dec okt-dec   okt-dec
2017 2016 2017                         2016
Nettoomsättning 1 135 459 1 148 002 432 680 235 563
Rörelsens kostnader -833 892 -1 079 799 -364 221 -194 028
Rörelseresultat före avskrivningar 301 567 68 203 68 459 41 535
Avskrivningar -123 996 -129 275 -30 999 -31 616
Rörelseresultat 177 571 -61 072 37 460 9 919
Finansiella intäkter 47 86 47 86
Finansiella kostnader -216 -700 -77 -0
Resultat efter finansiella poster 177 402 -61 686 37 430 10 005
Skatter 0 0 0 -60 000
Resultat efter skatt 177 402 -121 686 37 430 -49 995

Balansräkning
2017-12-31 2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 315 496 439 492
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 723 194 6 693
Summa anläggningstillgångar 2 038 690 446 185
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 994 912 971 612
Likvida medel 462 367 29 397
Summa omsättningstillgångar 1 457 279 1 001 009
Summa tillgångar 3 495 969 1 447 194
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 831 082 937 180
Skulder
Kortfristiga skulder 664 887 510 014
Summa skulder 664 887 510 014
Summa eget kapital & skulder 3 495 969 1 447 194

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017.

Rapporttillfällen:

Årsstämma ska hållas på Nykvarn 20 april 2018

Årsredovisning för 2017 kommer att publiceras 2018-03-29

Kvartalsrapport 1 kommer att publiceras 2018-04-27

Kvartalsrapport 2 kommer att publiceras 2018-08-17

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras 2018-10-23

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik  070 4411789

eller besök www.odencontrol.com

 Februari 2018

 STYRELSEN      Oden Control AB Norra Bruksgatan 2 15533 Nykvarn Tel: 08 7677657 harri.porttila@odencontrol.se www.odencontrol.se