Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-10 14:44:00

Amhult 2 AB: Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande 04/18 2018-04-10 Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 10 april 2018 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 54 795 tkr för räkenskapsperioden 2017 (2017.01.01 - 2017.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskaps-året 2018 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.

Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman:

Under året 2017 har vi arbetat med en pågående produktion av kvarter Signalflyget II, som omfattar ca 5 900 m2 BTA, 64 bostäder med hyresrätt och ett undermarksgarage med plats för 57 p-platser. Vi har också startat produktion av kvarter Amhult 108:3, Luftseglaren 2 som omfattar ca 3 477 m2 BTA, 36 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och en undermarksparkering med plats för 40 p-platser. Nämnas kan även att vi har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland omfattande totalt drygt 706 kvadratmeter i kvarter Radarflyget I och därefter påbörjat och avslutat entreprenaden för denna hyresgästs räkning. Vi har också avslutat lantmäteriförrättning av de sista tomterna i området och kvarteren är nu klara och förberedda för byggnation.

Amhult 2 har med sin solida balansräkning hela tiden haft tillgång till kapital och jag är övertygad om att det kommer att bestå. Finansieringen 2018 har enligt vår bedömning ett fortsatt starkt utgångsläge. Bolaget gynnas av låga räntekostnader och där vi med vårt växande kassaflöde och intjänandeförmåga i takt med att våra byggnader färdigställs genererar hyresintäkter och vinst. Vi bedömer oss som trygga i den fortsatta utbyggnaden av etapp II.

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord LoftAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. DOTTERBOLAG Terrester AB  Postflyget 7 423 37 Torslanda Telefon: 031-92 38 35