Rapporter Publicerat: 2018-04-27 09:00:00

Oden Control AB: Kvartalsrapport 1, 2018

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 mars 2018 
Siffrorna inom parentes = samma period föregående år 


Perioden i korthet: 
- Intäkterna för första kvartalet uppgick till 521 TSEK (282 TSEK) 
- Bruttomarginalen för första kvartalet uppgick till 26 % (78 %) 
- Rörelseresultat i % av omsättning för första kvartalet uppgick till -14 % (35 %) 
- Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -73 TSEK (98 TSEK) 
- Resultat per aktie* för första kvartalet uppgick till -0,01 kr (0 kr) 
* periodens resultat dividerad med 12 920 494 (6 054 494) utestående aktier 


Verksamheten: 
Under Q1 har ASAB integrerats i Oden Control AB. Men det är först i kvartalsrapport 2,  
som den positiva effekten syns i Oden Control:s kvartalsrapport, på grund av gamla offerter, 
åtaganden och pågående arbeten. 
Ytterligare kostnadsbesparingar i tillverkningen har gjorts. 


Ekonomi: 
Nya kunder och kundanpassad försäljningsarbete har ökat mängden av offertförfrågningar. 
Ekonomin har blivit bättre. Nya projekt i Sverige påverkar positivt för försäljning. 


Framtid: 
Styrelsen arbetar med förbättringar i produktionen som kortsiktigt kräver  
investeringar, men kommer ge bättre lönsamhet när produktionen är igång. 


Likviditet och finansiell ställning: 
Bolagets likvida medel, uppgick till 269 TSEK (294 TSEK). 
Soliditeten är 86 % (76 %) 
Kundfordringarna uppgick till 230 TSEK (0 TSEK) 
Orderstocken uppgick till 239 TSEK (0 TSEK) 


Övrigt: 
Allmän information: 
Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057 


Aktier och aktiekapital: 
Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet  
uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget. 


Redovisningsprinciper: 
Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2017.  
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 


Rapporttillfällen:Halvårsrapport kommer att publiceras 2018-08-17 
Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras 2018-10-23 
Årsredovisning för 2017 finns på bolagets och AktieTorgets hemsida. 
För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande  
Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com


STYRELSEN