Mer från bolag Publicerat: 2018-05-02 11:11:00

Amhult 2 AB: Månadsrapport april, 04-2018

Under april månad har årsstämma ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 10 april 2018 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 54 795 tkr för räkenskapsperioden 2017 (2017.01.01 - 2017.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2018 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.
Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.
Konstateras kan att vi under året 2017 har arbetat med en pågående produktion av kvarter Signalflyget II, som omfattar ca 5 900 m2 BTA, 64 bostäder med hyresrätt och ett undermarksgarage med plats för 57 p-platser. Vi har också startat produktion av kvarter Amhult 108:3, Luftseglaren 2 som omfattar ca 3 477 m2 BTA, 36 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och en undermarksparkering med plats för 40 p-platser. Nämnas kan även att vi har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Folktandvården Västra Götaland omfattande totalt drygt 706 kvadratmeter i kvarter Radarflyget I och därefter påbörjat och avslutat entreprenaden för denna hyresgästs räkning. Vi har också avslutat lantmäteriförrättning av de sista tomterna i området och kvarteren är nu klara och förberedda för byggnation.

Bolagets resultat visar att den dagliga driften är lönsam, det är inga extraordinära intäkter som höjer resultaten - utan det är den dagliga verksamheten som blir bättre och bättre i takt med att våra fastigheter färdigställs och genererar intäkter.

Vår bedömning är också att den oro som präglat bostadsmarknaden har stabiliserats även om marknaden fortfarande är något nervös. Marknadsläget genererar också möjligheter för Amhult 2 som exempelvis köp av mark i goda lägen till mer realistiska priser och mer attraktiva entreprenadpriser.

Amhult 2 har med sin solida balansräkning hela tiden haft tillgång till kapital och jag är övertygad om att det kommer att bestå. Finansieringen 2018 har enligt vår bedömning ett fortsatt starkt utgångsläge. Bolaget gynnas av låga räntekostnader och där vi med vårt växande kassaflöde och intjänandeförmåga i takt med att våra byggnader färdigställs genererar hyresintäkter och vinst. Vi bedömer oss som trygga i den fortsatta utbyggnaden av etapp II.

Slutligen har vi under månaden också avhållit konstituerande styrelsemöte och godkänt delårsrapport kvartal ett för Amhult 2. Rapporten kommer att publiceras den 3 maj.

Avslutar med en bild från pågående byggnation kvarter Signalflyget II där fasadskivor har börjat monteras.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. DOTTERBOLAG Terrester AB  Postflyget 7 423 37 Torslanda Telefon: 031-92 38 35