Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-03 09:06:00

SensoDetect AB: Sensodetect - Kommuniké från Årsstämman i Sensodetect AB (publ.)

Årsstämman 2018 i Sensodetect AB (publ) hölls igår den 2 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Sensodetect AB (Publ.). 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Beslutades omval av styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist, Sören Nielzén, Adam Schatz, Konstantin Lebedyev och Jonas Eberhard.

Styrelseordförande väljs av styrelsen.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Vidare har styrelsen föreslagit nyval av revisor David Olow är auktoriserad revisor hos KPMG i Malmö, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att ändra riktlinjerna för valberedningens arbete.

Detaljerad information finns i kallelsen till årsstämman se bolagets hemsida eller under nyheter på Aktietorgets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner.

Detaljerad information finns i kallelsen till årsstämman se bolagets hemsida eller under nyheter på Aktietorgets hemsida.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-15 12 73 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society