Pressmeddelande Publicerat: 2018-07-02 14:30:00

Oncology Venture Sweden AB: Starka behandlingsresultat med LiPlaCis i DRP-utvalda bröstcancerpatienter och regulatorisk process på väg mot godkännande

Uppdatering om bolagets kliniska projekt och affärsutveckling Hørsholm, Danmark, 02 juli 2018 - Oncology Venture Sweden AB ("Oncology Venture" eller "OV") och Medical Prognosis Institute A/S ("MPI") meddelar härmed den tredje delrapporten från den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® i svårbehandlade bröstcancerpatienter samt resultat från ett möte som nyligen hållits med danska läkemedelsverket (DKMA).

Regulatoriskt:

På detta konstruktiva möte diskuterade bolaget och DKMA interimdata från fas 2-studien med LiPlaCis tillsammans med en föreslagen pivotal (det vill säga avsedd för marknadsgodkännande) randomiserad studie med LiPlaCis för metastaserande bröstcancer. Framför allt förelåg en ömsesidig överenskommelse om att produkten kunde möta ett signifikant medicinskt behov om den framgång som hittills visats i den pågående fas 2-studien bekräftas i en pivotal studie. För den europeiska marknaden föreslås det generellt att den primära ändpunkten för en klinisk prövning inom onkologi bör vara patientövergripande överlevnad, med progressionsfri överlevnad som en parallell slutpunkt. DKMA föreslog att OV begränsar LiPlaCis jämförandeprodukter till att omfatta bara tre specifika jämförande produkter. Vidare angav DKMA att den planerade kliniska prövningen kommer att betraktas som en pivotal fas 2-studie om den godkänns för EMA PRIME-programmet.

För den pågående studien gav DKMA rådet att patientkohorten utökas i syfte att stärka statistiken kring läkemedlets cut off-nivå. Solid data för cut off-nivå är av stor vikt för en kommande studie eftersom detta kommer att vara den föreslagna nivån i den slutliga produkten, förutsatt godkännande. OV avser därför att lägga till ytterligare cirka 10 utvärderbara patienter, vilket innebär att totalt cirka 30 patienter med metastaserande bröstcancer kommer att utvärderas.

Med fortsatt starka data från bolagets mest framskridna program, LiPlaCis, tillsammans med OV:s två nyligen inlicensierade produkter från Big Pharma-företagen EISAI och Novartis, utgör PARP-hämmaren, dovitinib samt LiPlaCis bolagets högst prioriterade program.

PARP-hämmaren 2X-121:

PARP-hämmare har revolutionerat behandlingen av äggstockscancer och har visat sig vara högt effektiva mot flera cancerförändringar som är vanliga i äggstockscancer. PARP-hämmare ger även effekt i andra cancersjukdomar utöver äggstockscancer, inklusive bröstcancer och prostatacancer, men de fungerar inte lika ofta som i äggstockscancer.

DRP-metoden utmärker sig genom att kunna se genom en stor komplexitet och hitta de patienter som kan dra nytta av läkemedlet. Med DRP-genmetoden kan OV leta efter samma signifikanta cancerförändringar i t. ex. bröstcancer, som gör att PARP fungerar mot äggstockscancer och effektivt behandla de patienter som är mest benägna att få effekt. DRP-tekniken kan översätta mellan cancertyper och leta efter likheter i biologi och förutsäga fördelar oavsett vilket ursprung tumören kommer ifrån.

Denna biologiska metod är ett nytt tankesätt och har lett till godkännande från amerikanska FDA av den första pan-onkologiska produkten, immunoterapin Keytruda®, som är indikerad för behandling av alla cancertyper som demonstrerar en specifik biokemi. OV:s DRP-metod är annorlunda, men vägen är lagd för detta nya tankesätt.

Bolaget utvecklar initialt 2X-121 för metastatisk bröstcancer. Data från en tidigare klinisk studie av denna nya tankyras- och PARP-hämmare valdes ut för en muntlig presentation vid årets största cancerkonferens, ASCO.

Dovitinib:
Detta mycket omfattande program inkluderar data från fler än 2 500 patienter. OV har påbörjat datautvinning med hjälp av sin DRP-teknik. Dovitinib har visat identisk aktivitet som sorafenib i en randomiserad fas 3-studie för njurcancer och i en randomiserad fas 2 i levercancer. Sorafenib är så kallad golden standard i levercancer och är även godkänd i njurcancer. Dovitinib har också visat aktivitet i flera fas 2-studier inklusive lung-, prostata-, endometrial-, sköldkörtelcancer samt GIST och akuta myelocytiska leukemier.
På grund av dess komplexa verkningsmekanism kommer utvecklingen av dovitinib, i likhet med PARP och cisplatin, att dra nytta av användningen av en läkemedelsspecifik DRP för att bättre identifiera de patienter som kommer att dra nytta av läkemedlet. 

LiPlaCis:

Cisplatin är ett av de mest effektiva läkemedlen mot cancer som någonsin utvecklats. Många nya kemoterapeutiska läkemedel har utvecklats under de senaste decennierna, men cisplatin har fortfarande stor användning. Även om det inte är det enda eller huvudsakliga läkemedlet som ges till cancerpatienten, kan det vara en värdefull del av en kombination av kemoterapier. I de behandlingar som ges till cancerpatienter är ofta cisplatin ett av de läkemedel som ges. Även med tillkomsten av så kallade riktade terapier under de senaste tio åren är cisplatinanvändningen fortsatt stark. Cisplatin har benämnts som ”penicillin för cancer” (http://www.cisplatin.org/).

LiPlaCis är en tredje generationens liposomalformulering av cisplatin som möjliggör direkt leverans av denna kända onkologiagent till cancertumörer. Den kombinerar cisplatintekniken med en beprövad responspredikator för cisplatin. LiPlaCis utvecklas initialt för metastatisk bröstcancer. Styrelsen bedömer att produkten även kan ha plats vid tidig behandling av bröstcancer, eftersom adjuverande terapier fortfarande saknar effektivitet hos många patienter som dör av bröstcancer trots tidigt aggressiv kemoterapibehandling.

LiPlaCis kan också vara användbar i andra cancerformer som i t. ex. lunga, huvud- och nacke samt prostata. Oncology Venture arbetar med Cadila Pharmaceuticals för att genomföra kliniska studier i Indien. Eftersom de indiska myndigheterna inte ser en liposomal djupfryst produkt som godkännbar i Indien undersöker OV alternativa lösningar som exempelvis frystorkning för att möjliggöra att cancerpatienter i Indien får tillgång till LiPlaCis.

Detaljerad patientinkluderingsstatus

Till dags dato har sammanlagt 21 patienter inkluderats i fas 2-delen av studien. 19 av dessa har följts tillräckligt länge för att kunna utvärderas avseende effekt. För att kunna inkluderas i studien var patienterna tvungna att tillhöra den översta två/tredjedelen i en grupp avseende DRP-poäng medan den lägsta tredjedelen i gruppen inte inkluderades i studien. Effekten av LiPlaCis som gavs till de patienter med högst sannolikhet för svar (den tredjedel i gruppen med högst DRP-poäng) jämfördes med patienter med medelhög känslighet (den mellersta tredjedelen). En klar nytta uppvisades för den översta tredjedelen av patienter. Tid till sjukdomsprogression uppgick till 25 veckor i toppgruppen jämfört med endast åtta veckor hos medelgruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant och visar tydligt hur DRP kan användas till klinisk nytta.

Data från översta tredjedelen av DRP®-nivå?exklusive patienter som tidigare behandlats med platinläkemedel

  • Sju av sju kraftigt förbehandlade patienter, med en median om sju föregående behandlingar, hade klinisk nytta (SD, långsiktig SD eller PR).
  • Tid till progression i den översta tredjedelen patienter (tio patienter, tre som ej var utvärderderbara för respons) hade ett medianvärde om 25 veckor med LiPlaCis jämfört med 14,5 veckor med tidigare erhållen behandling (så kallad ”Doctor’s prior Choice”).
  • Fem av sju patienter upplevde bättre respons eller längre varighet av effekt (tre med PR, en med SD i över 24 veckor och en med SD i 21 veckor) än samtliga tidigare medicinska behandlingar mot deras långt framskridna sjukdomar, inklusive kombinations- och hormonterapier.


Sammanlagt har 19 patienter antingen kompletterat sin behandling eller genomgår behandling men är utvärderbara avseende respons, varav tre hade så kallad Partial Remission (PR), tre hade långvarig stabil sjukdom (över 24 veckor) och fyra hade stabil sjukdom (Stable Disease, SD). Fem hade Progressive Disease (PD) och fyra patienter var inte utvärderbara för respons; en på grund av tidig njurtoxicitet och tre på grund av att de avlidit. Två av dödsfallen bedömdes av datakommittén vara orelaterade till läkemedlet i studien och ett av dödsfallen kunde eventuellt kopplas till toxicitet i LiPlaCis. Detta var en liten patient och en säkerhetsförändring i administrationen av LiPlaCis har överenskommits med myndigheterna så att patienter nu behandlas utifrån sin storlek. Toxicitet är en känd men sällsynt sidoeffekt i cisplatin och andra kemoterapier och förväntas kunna förhindras av individuellt anpassad dosering.  

OV fortsätter att screena och inkludera patienter i denna kliniska studie och baserat på input från DKMA kommer målkohorten att utökas till cirka 30 patienter.

2X-111:

2X-111 är en liposomal formuleringsteknik som ger en utmärkt doseringsmetod för doxorubicin och ger dessutom ökad leverans av doxorubicin till hjärnan, i syfte till behandling av metastatisk cancer, såsom bröstcancer och primära hjärntumörer.

Baserat på den potentiella valideringen av en konsekutiv kohort av bröstcancerpatienter kan DRP tydligt identifiera patienter som gynnas av behandling med produkten.

2X-111 är inte bara en anthracyklin utan passerar också blod-hjärnbarriären och har potential att behandla cancer i hjärnan. Detta är en mycket sällsynt möjlighet. Det finns ett robust tillverkningsförfarande på plats och OV ser fram emot att utveckla den här produkten när kontraktsförhandlingar om tillverkning av produkten är på plats.

Irofulven:

Irofulven är en syntetisk förbättrad naturlig produkt som utnyttjar cancercellers brist i DNA-reparationsmekanismer, i likhet med PARPi-produkter.

Med detta unika mål har bolaget mycket begränsad konkurrens. OV fick inkludera patienter i en fas 2-studie i DRP-utvalda patienter i prostatacancer i december 2017. Det har förekommit många konkurrerande studier - dock i läkemedel med andra verkningsmekanismer än Irofulven - på prostatacancerområdet. Under tiden har OV screenat mer än 70 patienter och bolaget är nu först ut att initiera dess studieprotokoll och styrelsen förväntar sig att dosera den första patienten efter sommarsemesterns slut. Irofulven har i tidigare studier som genomförts utan DRP visat effekt i äggstocks-, prostata- och levercancer. Oncology Venture ser fram emot att se resultaten från en DRP-guidad studie av Irofulven.

APO-010:

Bolagets immunonkologi-produkt APO-010 är i fas 1-delen av en fas 1/2 studie av patienter med multipelt myelom (MM). I MM är tumörcellerna endast tillgängliga genom laboratorieseparation från andra benmärgsceller. APO-010 DRP-resultatet påverkas av insamlingsproceduren för tumörceller som varierar inom olika sjukhus. OV håller på att jämföra metoderna för att få rätt kalibrering. Under tiden som doseringsuppskalningsfasen pågår inkluderas och behandlas en del av studiens patienter utan inledande DRP-poäng.

Immunonkologi-möjligheten skiljer sig avsevärt från att använda APO-010 som ett direkt anticancermedel. Produkten kan visa sig vara ett intressant komplement till PD-1-produkter som Keytruda. Utvecklad som en IO-produkt är DRP eventuellt inte nödvändigt.

Affären:

Oncology Venture och MPI har nu slagits samman till ett bolag. Denna sammanslagning skapar ett ledande branschöverskridande bolag som korsar läkemedelsutveckling med genetisk profilering för att därigenom kunna se igenom cancersjukdomars komplexitet och hitta de patienter som mest sannolikt svarar på bolagets läkemedel.

OV ser samma affärsstrategi bakom Roche som förvärvade världsomspännande rättigheter till Foundation Medicine tidigare denna månad - de skriver (citat): "Roche och Foundation Medicine …för att påskynda bred tillgång till omfattande genomisk profilering inom onkologi. Tillsammans kommer företagen att utnyttja kompetens inom genomik och molekylär information för att förbättra utvecklingen av personliga läkemedel och vård av patienter med cancer"

På samma sätt kan OV med sin gen-DRP-metod leta efter de signifikanta förändringar av cancer som gör det möjligt för läkemedel att effektivt behandla de patienter som mest sannolikt kommer att gynnas, oberoende av cancertyp. DRP-tekniken kan översätta mellan cancertyper och leta efter likheter i biologi och förutsäga fördelar oavsett tumörens ursprung. Denna biologiska metod är ett nytt tankesätt. OV:s metod är annorlunda - vägen är lagd.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com    Eller   Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj inkluderar: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals; Irofulven, utvecklad för prostatacancer och APO010, en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.) är ett USA-baserat precisionsmedicinföretag som fokuserar på utveckling av två lovande fas 2-produktkandidater, och OV-SPV 2, ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en muntlig tyrosinkinas-hämmare i fas 2.

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

  

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 02 juli 2018.