Pressmeddelande Publicerat: 2018-11-08 14:04:00

PromikBook AB: Kallelse till extra bolagsstämma i PromikBook AB (publ)

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 november 2018 klockan 14.00, i PromikBooks lokaler på Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 16 november 2018, och dels anmäla sig till bolaget. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 den 16 november 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ), Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg, info@promikbook.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 16 november 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
  6. Beslut om ny styrelseledamot
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Styrelsens förslag till Beslut om ny styrelseledamot punkt 6.

Styrelsen föreslår att till ny styrelseledamot välja Olov Marchal.

Olov Marchal kommer att aktivt arbeta i PromikBook och ta plats i bolagets styrelse. Olov har mycket stor erfarenhet från att bygga upp finansbolag genom sin bakgrund från Fortnox finansbolag, Nox Finans AB och Visma Collectors AB.

Göteborg 8 november 2018

PromikBook AB (publ.)

Styrelsen