OFFENTLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.aktietorget.se).

Uppgifter per rapporttillfälle 2017-09-30

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kapitalinstrument 15 791 750 kr 12 147 500 kr
varav aktiekapital 15 791 750 kr 12 147 500 kr
Balanserat resultat 12 030 285 kr 33 846 743 kr
Verifierad vinst 1 043 968 kr 1 107 569 kr
Goodwill för immateriella tillgångar -3 031 067 kr -25 967 595 kr
Uppskjutna skattefordringar -308 827 kr -308 827 kr
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital -3 339 894 kr -26 276 422 kr
Kärnprimärkapital 25 526 109 kr 20 825 388 kr
Övrig primärkapital - kr - kr
Supplementärkapital - kr - kr
Totalkapitalbas 25 526 109 kr 20 825 388 kr
Uppgifter om exponeringsbelopp
(Totalt riskvägt exponeringsbelopp)
ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kreditrisker (schablonmetoden) 35 179 734 kr 25 956 671 kr
Instutioner 4 290 317 kr 4 662 044 kr
Företag 2 511 794 kr 2 511 794 kr
Övriga (ej hushåll) 28 377 623 kr 18 782 833 kr
  21 342 921 kr 24 391 519
Avvecklingsrisk (schablonmetoden) - kr - kr
Marknadsrisk (schablonmetoden) 7 147 872 kr 7 147 872 kr
Operativ risk (basmetoden) 125 004 833 kr 125 849 852 kr
Total riskvägd exponering 167 332 439 kr 158 954 395 kr
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 15,25 % 13,10 %
Primärkapitalrelation 15,25 % 13,10 %
Total täckningsgrad 15,25 % 13,10 %
Kombinerat buffertkrav 4 183 311 kr 3 973 860 kr
varav kapitalkonserveringsbuffert 4 183 311 kr 3 973 860 kr
varav kontracyklisk buffert - kr - kr
varav systemriskbuffert - kr - kr
UPPGIFTER OM INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
  Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov enligt pelare II Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov enligt pelare II
Kredit- och motpartsrisk 2 814 379 kr - kr 2 076 534 kr - kr
Marknadssrisk 571 830 kr - kr 571 830 kr - kr
Operativ risk 10 000 387 kr - kr 10 067 988 kr - kr
Övrigt - kr - kr - kr - kr
Totalt 13 386 595 kr   12 716 351 kr  
UPPGIFTER OM LIKVIDITET ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 21 455 236 kr 23 313 871 kr
Finansiering, exkl. klientmedel
Eget kapital 35 036 053 kr 53 348 013 kr
Skulder 32 876 456 kr 32 940 776 kr
Balansomslutning 67 912 509 kr 86 288 789 kr
Nyckeltal
Likviditetsreserv / balansomslutning (%) 31,59 % 27,02 %
Eget kapital / balansomslutning (%) 51,59 % 61,82 %
Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) 159,00 % 175,00 %

Varför Aktietorget?

AktieTorget är en marknadsplats för tillväxtbolag och investerare som är eller vi bli delägare i tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa en sund handelsplats för såväl tillväxtbolagen som investerarna. Tack vare unika samarbeten med mediapartners kan AktieTorget erbjuda de noterade bolagen ökad synlighet mot investerare. Därutöver har Aktietorget jämfört med andra marknadsplatser en egen service- och övervakningsfunktion som underlättar för de noterade bolagen att verka i en noterad och reglerad miljö. På AktieTorget finns entreprenörsledda tillväxtsuccéer från Sverige, Finland och Danmark, däribland bolag som Synthetic MR, Storytel och Bahnhof. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn.