OFFENTLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING OCH RISKHANTERING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.aktietorget.se).

Uppgifter per rapporttillfälle 2017-12-31

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kapitalinstrument 15 791 750 kr 12 147 500 kr
varav aktiekapital 15 791 750 kr 12 147 500 kr
Balanserat resultat 12 030 285 kr 33 846 743 kr
Verifierad vinst 7 214 018 kr 6 643 859 kr
Goodwill för immateriella tillgångar -2 899 124 kr -25 967 595 kr
Uppskjutna skattefordringar -308 827 kr -308 827 kr
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital -3 207 951 kr -26 276 422 kr
Kärnprimärkapital 31 828 102 kr 26 361 680 kr
Övrig primärkapital - kr - kr
Supplementärkapital - kr - kr
Totalkapitalbas 31 828 102 kr 26 361 680 kr
Uppgifter om exponeringsbelopp
(Totalt riskvägt exponeringsbelopp)
ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kreditrisker (schablonmetoden) 35 672 491 kr 25 519 995 kr
Instutioner 4 854 752 kr 5 226 479 kr
Företag 27 028 958 kr 16 504 735 kr
Övriga (ej hushåll) 3 788 781 kr 3 788 781 kr
     
Avvecklingsrisk (schablonmetoden) - kr - kr
Marknadsrisk (schablonmetoden) 4 854 108 kr 4 854 108 kr
Operativ risk (basmetoden) 125 004 833 kr 125 849 852 kr
Total riskvägd exponering 165 531 432 kr 156 223 955 kr
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Kärnprimärkapitalrelation 19,23 % 16,87 %
Primärkapitalrelation 19,23 % 16,87 %
Total täckningsgrad 19,23 % 16,87 %
Kombinerat buffertkrav 4 183 286 kr 3 905 599 kr
varav kapitalkonserveringsbuffert 4 183 286 kr 3 903 599 kr
varav kontracyklisk buffert - kr - kr
varav systemriskbuffert - kr - kr
UPPGIFTER OM INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
  Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov enligt pelare II Samlat kapitalbehov varav kapitalbehov enligt pelare II
Kredit- och motpartsrisk 2 853 799 kr - kr 2 041 600 kr - kr
Marknadssrisk 388 329 kr - kr 388 329 kr - kr
Operativ risk 10 000 387 kr - kr 10 067 988 kr - kr
Övrigt - kr - kr - kr - kr
Totalt 13 242 515 kr   12 497 917 kr  
UPPGIFTER OM LIKVIDITET ATS Finans AB ATS Finans Holding-koncernen
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 24 276 044 kr 26 134 679 kr
Finansiering, exkl. klientmedel
Eget kapital 35 123 629 kr 52 638 102 kr
Skulder 30 412 609 kr 30 476 929 kr
Balansomslutning 65 536 238 kr 83 115 031 kr
Nyckeltal
Likviditetsreserv / balansomslutning (%) 37,04 % 31,44 %
Eget kapital / balansomslutning (%) 53,59 % 63,33 %
Kassalikviditet (likviditetsreserv + kortfristiga fordringar / kortfristiga skulder) 159,94 % 174,07 %

Varför Aktietorget?

AktieTorget är en marknadsplats för tillväxtbolag och investerare som är eller vi bli delägare i tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa en sund handelsplats för såväl tillväxtbolagen som investerarna. Tack vare unika samarbeten med mediapartners kan AktieTorget erbjuda de noterade bolagen ökad synlighet mot investerare. Därutöver har Aktietorget jämfört med andra marknadsplatser en egen service- och övervakningsfunktion som underlättar för de noterade bolagen att verka i en noterad och reglerad miljö. På AktieTorget finns entreprenörsledda tillväxtsuccéer från Sverige, Finland och Danmark, däribland bolag som Synthetic MR, Storytel och Bahnhof. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn.