VÅR STYRELSE

Jakob Grinbaum

Ledamot Läs mer

Peter Gönczi

VD/Ledamot Läs mer

Thorbjörn Wennerholm

Styrelseordförande Läs mer

Stefan Sallerfors

Ledamot Läs mer

Ägare, vilka representerar mer än femtio procent av ägandet i ATS Finans AB (”Bolaget” eller ”ATS”), har ställt upp följande bedömningskriterier och gjort nedanstående bedömning av styrelsens sammansättning:

 1. Erfarenheter som är centrala för kompetensbehovet i bolaget.

  • Allmänna legala kunskaper
  • Värdepappersrätt
  • Finansiell kontroll och styrning
  • Kunskap om bolagets marknad och om marknadens krav
  • Erfarenhet från styrelsearbete
  • Ledamotens oberoende i förhållande till bolaget, ägare och ledning.
 2. Majoritetsägarnas bedömning av hur styrelsens kompetenssammansättning uppfyller värdepappersbolagets behov i enlighet med punkten 1 sammanfattas enligt nedan:

  • Thorbjörn Wennerholm uppfyller ovanstående krav avseende allmänna legala kunskaper
  • Thorbjörn Wennerholm och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap inom värdepappersrätt. Bolaget och styrelsen har därutöver ett brett och nära samarbete med Bolagets compliance officer som har en aktiv roll i styrelsens arbete med regelefterlevnad,
  • Jakob Grinbaum och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om finansiell kontroll och styrning,
  • Peter Gönczi, Jakob Grinbaum och Stefan Sallerfors uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om Bolagets marknad och om marknadens krav,
  • Thorbjörn Wennerholm, Stefan Sallerfors, Jakob Grinbaum och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende erfarenhet av styrelsearbete,
  • En majoritet av styrelsens ledamöter bedöms såsom oberoende i förhållande till dels Bolaget, dels ägare och dels ledning. Därtill är styrelsens ordförande, med utslagsröst i styrelsen (vid lika röstetal), oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och ägarna.